Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

About SalesLabs for employability competencies development/ SalesLabs No: LLI-184

05 February 2018

Projekta apraksts “Nodarbinātības kompetenču uzlabošana Pārdošanas laboratorijās/SalesLabs”

Pamatinformācija. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija īsteno Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 2014–2020 projektu, Nr.LLI-184 “SalesLabs for employability competencies development”. Projekts tiek īstenots partnerībā ar Ziemeļlietuvas koledžu, Šauļos. Kopējais projekta finansējums ir 0,52 miljoni Eiro, no kuriem Latvijas puse saņem € 287 tūkstošus. Projekta darbības laiks ir 2 gadi līdz 30.06.2019.

Pamatojums. Šobrīd augstāko izglītību studē, un darba tirgū ienāk tā saucamā “Y” paaudze, iepriekš saukti arī par tūkstošgades bērniem. Viņi ir saauguši kopā ar tehnoloģijām, vienmēr tiešsaistē, dara lietas vienlaicīgi, uz sevi centrēti, ambiciozi un sasniegumu vadīti, arī vairāk komandas cilvēki nekā paaudze iepriekš. Tomēr, kā zināms, viņi nelasa garus tekstus, ir viegli garlaikoti, dara lietas bez īpašas iniciatīvas, nepieciešama viņu patstāvīga iesaistīšana. Tradicionālās studijas, kad pasniedzējs stāsta vienu taisnību neatbilst viņu uztverei, arī viņu ienākšana darba tirgū diktē nepieciešamību pēc pārmaiņām.

Mērķis. Lai sekotu līdzi pārmaiņām un uzlabotu studentu integrēšanos darba tirgū, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā eksperimentāli ievieš jaunu mācību metodi 10 esošajos studiju pilot kursos. Tās ir studijas darba vidē, precīzāk sauktas par uz problēmu risinājumiem balstīta mācīšanās. Mācību metode liek uzsvaru uz praktiskām nodarbībām, kuru laikā studenti grupās meklē risinājumus vietējo uzņēmumu reālajām problēmsituācijām, realizējot savus jaunos produktus vai pakalpojumus tirgū. Realizējot šo projektu RTA, jauniešiem būs reālas iespējas gūt praktisku pieredzi dažādu Latvijas un Lietuvas uzņēmumu darbībā, kas absolvējot augstākās izglītības iestādi jaunietim dos arī tik nepieciešamo darba pieredzi un ierakstu CV.

Projektā paredzētas šādas aktivitātes:
Studiju kursu uzlabošana. Kopumā desmit studiju priekšmeti tiks uzlaboti katrā valstī saskaņā ar jaunās metodes ieviešanu: Ivetas Dmebovskas “Tirgzinība”, Dainas Znotiņas “Mārketinga komunikācija”, Andra Igavena “Datorprogrammu indženiermehānika”, Lienes Amantovas-Salmanes “Projektu vadība”, Sandras Murinskas “Mediju valoda un žanri”, Silvijas Mežisnkas “Apģērbu projektēšana”, Diānas Apeles “Interjera projektēšana un ergonomika”, Gunta Koļča “Robotikas praktikums”, Jurija Musatova “Programminženierija” un Ineses Silickas “Pārtikas produktu prečzinība”.

Kopīga Lat-Lit mācību organizēšana. Tiks organizēti starpvalstu semināri, kuros uzņēmēji dalīsies ar uzņēmējdarbības pieredzi, un studenti ar mācību procesa laikā risināmajām problēmām un to atrisinājumu idejām, rezultātiem. Studenti apmeklēs uzņēmumus, iepazīsies ar produktu komercializācijas gaitu, izstrādās un aizstāvēs savus priekšlikumus studiju un kursa darbus formā, prezentējot tos abu valstu uzņēmējiem un pasniedzējiem. Notiks pieredzes apmaiņas braucieni uz Šauļiem un otrādi, kad studentiem, pasniedzējiem un uzņēmējiem būs iespēja dalīties pieredzēs, sadarboties dažādās aktivitātēs, apmeklēt projektā iesaistītos uzņēmumus, uzklausīt vietējos uzņēmumus.

Infrastruktūras uzlabojumi. Pils ielā 23A ēkas renovācija un Pārdošanas laboratorijas izveide. Tiks labiekārtotas telpas semināriem, praktiskajām nodarbībām, un tikšanās reižu organizēšanai neformālā gaisotnē. Tā būs telpa, kur studenti varēs dalīties un realizēt savas idejas. Tiks labiekārtota ekspozīcija-veikals vietējo ražotāju produktiem un suvenīriem. Tiks izveidota vietējo pārtikas uzņēmumu eksperimentālā pārtikas tehnoloģiju ekselences meistarklase ar skatītāju un demonstrāciju zonu. Šeit reģiona lauksaimnieki un pārtikas ražotāji varēs saņemt konsultācijas un pakalpojumus vietējās identitātes produktu izstrādē un popularizācijā. Apmeklēt laboratoriju varēs jebkurš reģiona uzņēmējs, iedzīvotājs vai pilsētas viesis.

Pār kvalifikācijas programma pieaugušajiem. Papildus tiks izstrādāta mūžizglītības programma arī citām mērķa grupām – bezdarbniekiem un pieaugušajiem bez augstākās izglītības, invalīdiem un pārējiem nodarbinātajiem. Mūžizglītības programmas mērķis ir nodarbinātības prasmju attīstīšana, kompetences paaugstināšana pārdošanā un labāka integrācija darba tirgū.

Vairāk info: www.latlit.eu; www.europa.eu; https://www.facebook.com/SalesLabor/; https://2014-2020.latlit.eu/supported-projects/; https://rta.lv/saleslabs

Projekts “Nodarbinātības kompetenču uzlabošana pārdošanas laboratorijās/ SalesLabs” Nr. LLI-184. tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014-2020 atbalstu, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Last updated: 20.04.2024 15:20