Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Sociāli psiholoģiskā palīdzība indivīda pozitīvu stresa pārvarēšanas stratēģiju veidošanai

LLI-163 Developing of Social Psychological Support Service System through Implementation of Method of Positive Coping Strategies and Enhancement of Social Inclusion for People in Vulnerable Groups (POZCOPING)

Date: 14. December 2018

Time: All Day

Rēzekne, Latvia

Programmas ietvaros tiek atklāta pozitīvu stresa stratēģiju veidošanas aktualitāte un parādīti paņēmieni un vingrinājumi darbā ar pusaudžiem no sociālā riska grupām ar mērķi veicināt viņu integrāciju sabiedrībā.

Tās saturs ietver teorētisko zināšanu par Coping stratēģijām iegūšanu un iepazīstināšanu ar stresa vadīšanas pilnveides iespējām pusaudžiem no sociālā riska grupām.

Programmas apguve notiek Interreg Lat-Lit projekta POZCOPING LLI-163 ietvaros ierīkotajā multisensorajā istabā, nodrošinot materiālu pieejamību un sekmējot programmas apguvi sociālās mācīšanās procesā.

Mērķauditorija: Skolu sociālie pedagogi, Sociālo dienestu sociālie darbinieki un studiju programmas “Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija” studenti.

Nr.p.k. Tematika ar īsu satura anotāciju Stundu skaits Īstenošanas forma Nodarbības vadītājs
Vārds, uzvārds Darba vieta, amats,
zinātniskais grāds
0 1 2 3 4 5
1. Paradigmas stresa ģenēzē, stresa vadīšanas stratēģijas un stresa vadīšanas prasmju pilnveides modeļi 4 stundas Lekcija, diskusija

 

Tamāra Pīgozne Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Dr. paed.
2. Sensorās integrācijas un motorās kontroles teoriju mijiedarbības principu apgūšana darbā ar  pusaudžiem. 2 stundas Lekcija

Darbs grupās

 

Aivars Kaupužs Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Dr. paed., docents.
3. Uztveres signālu aktivizēšanas un kontroles pamatprincipu apguve darbā multisensorajā vidē. 2 stundas Praktiskā nodarbība

Darbs grupās

Aivars Kaupužs Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Dr. paed., docents.
4. Stresa vadīšanas prasmju treniņš kā efektīva metode adaptīvu Coping stratēģiju veidošanai:

Nosacījumi treniņgrupas organizēšanai. Stresa vadīšanas prasmju treniņa programmas izveide. Vingrinājumi emociju regulēšanas prasmju pilnveidē. Vingrinājumi pozitīvas pārliecības par problēmu veidošanai.

4 stundas Lekcija, diskusija, praktiskās nodarbības

Darbs grupās

Rita Orska Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Mg. Psych.., lektore

Last updated: 26.06.2024 15:10