Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Noslēdzies Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam otrais projektu konkurss

01 June 2017

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014. – 2020.gadam (Programma) otrajā projektu konkursā, kas noslēdzās 2017.gada 31.maijā, ir saņēmusi 123 projektu pieteikumus, kuru mērķis ir dažādu aktivitāšu īstenošana Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionā četru Programmas prioritāšu ietvaros. Saņemto pieteikumu skaits ir nedaudz mazāks, salīdzinot ar 158 pieteikumiem, kas tika saņemti pirmajā projektu konkursā.

Otrajā projektu konkursā pieprasītais līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ir EUR 47,7 miljoni, savukārt pieejamais līdzfinansējums ir EUR 21,8 miljoni.

Līdzīgi kā pirmajā projektu konkursā, lielākā daļa pieteikumu (52) iesniegti pirmajā Programmas prioritātē “Ilgtspējīga un tīra vide”. Populārākais bija specifiskais mērķis tūrisma veicināšanai, kurā saņemti 34 pieteikumi. Otra populārākā (38 pieteikumi) bija trešā Programmas prioritāte “Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums” un specifiskais mērķis “Sociālo pakalpojumu pieejamības un efektivitātes uzlabošana” (26 pieteikumi).

Turpmākos mēnešus Programmas Apvienotais sekretariāts veiks projektu pieteikumu administratīvo un kvalitātes vērtēšanu. Tiek plānots, ka programmas Uzraudzības komiteja galīgo lēmumu par atbalstāmajiem projektiem pieņems 2017. gada novembrī.

Programmas otrais projektu konkurss norisinājās no 2017.gada 27.marta līdz 31.maijam. Pretendenti varēja iesniegt projektu pieteikumus jebkurā no četrām Programmas prioritātēm un specifiskajiem mērķiem.

Programma tiek īstenota Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālās sadarbība” ietvaros. Programmas mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Programmas teritorija ir Kurzeme, Zemgale, Latgale Latvijā un Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Paņevežas, Utenas un Kauņas apriņķi Lietuvā.

Otrā projektu konkursa pieteikumu statistika:

Prioritāte/specifiskais mērķis Pieteikumu skaits Pieprasītais ERAF līdzfinansējums (mlj. EUR)
1. Ilgtspējīga un tīra vide 52 23,9
1.1.   Tūrisma veicināšana, veidojot kultūras un dabas mantojuma objektus, pakalpojumus un produktus 34 15,7
1.2.   Vides resursu pārvaldības efektivitātes uzlabošana 13 5,1
1.3.  Degradēto teritoriju atveseļošana 5 3,1
2.   Atbalsts nodarbinātībai un darbaspēka mobilitātei 15 3,3
2.1.  Nodarbinātības iespējas, atbalstot uzņēmējdarbību 5 1,1
2.2.   Nodarbinātības iespējas, uzlabojot iedzīvotāju mobilitāti un prasmes 10 2,2
3.  Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums 38 13,4
3.1.   Sociālo pakalpojumu pieejamības un efektivitātes uzlabošana 26 11,5
3.2.  Dzīves apstākļu uzlabošana trūcīgajos reģionos 12 1,9
4.  Uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un labas pārvaldes rezultātā 18 6,9
4.1.  Sabiedrisko pakalpojumu efektivitātes uzlabošana, uzlabojot sadarbību starp iestādēm 18 6,9
 Kopā 123 47,7

Last updated: 21.06.2024 11:26