Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Atklāts projekts Latvijas un Lietuvas glābšanas un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu sadarbības un efektivitātes stiprināšanai ārkārtas situācijās pierobežā

27 April 2017

Šodien, 27. aprīlī Daugavpilī atklāja NMP dienesta, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Utenas apriņķa Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (Lietuva) un Utenas apriņķa Primārās veselības aprūpes centra (Lietuva) sadarbības projektu – “Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā”, ko plānots realizēt līdz 2019. gada 31. martam.

Atklāšanas pasākumā tikās visu iesaistīto dienestu vadības un reģionālo struktūrvienību pārstāvji. Pasākuma atklāšanā projekta pārstāvji informēja, ka projekta ietvaros tiks plānotas kopīgas praktiskās mācības, imitējot ēkas sagruvumu ar daudz cietušajiem pierobežas teritorijā. Tāpat tiks izstrādātas rekomendācijas un mācību materiāli dienestu darbiniekiem, kā arī izglītota sabiedrība par drošu rīcību ārkārtas situācijās. Projekta ietvaros tiks iegādātas arī atsevišķas tehnikas vienības un aprīkojums dienestu Latgales un Utenas apriņķa reģionālajām struktūrvienībām, kas stiprinās to spēju reaģēt gan ikdienā, gan ārkārtas situācijās.

Pēc atklāšanas pasākuma notika arī pirmā darba grupas tikšanās, lai pārrunātu un vienotos par pirmajiem soļiem projekta realizācijā.

Foto atskats no projekta atklāšanas pasākuma: šeit

Par projektu

Projekts “Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā” (saīsināti – ResCo) ir sagatavots  Latvijas – Lietuvas Pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 556 970, 47 eiro, no kuriem 85% līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Projekts jārealizē divu gadu laikā – līdz 2019.gada 31.martam.

 

Open project of rescue and emergency medical service cooperation and strengthening the efficiency of emergency situations in border areas of Latvia and Lithuania

Today, in April 27, in Daugavpils revealed EMA Service, State Fire and Rescue Service, Utena district Fire and Rescue Service (Lithuania) and Utena district Primary Health Care Centre (Lithuania) a joint project – „Cooperation, capacity building and common risk mitigation for Latvian and Lithuanian medical and rescue personnel in case of building collapse”, which is planned to implement until 31 March, 2019.

In the inaugural event, all of the involved service managements and representatives of the regional departments meet. During the event, representatives informed that during the project there will be planned a joint practical exercises, simulating a building collapse with a lot of victims in the border area. Similarly, recommendations and training materials for personnel will be developed, as well as educating the society on safe handling in emergencies. Within the framework of the project will be purchased individual machines and service equipment for Latgale and Utena districts regional units, which will strengthen their ability to respond to both everyday and emergency situations.

After the opening event, the first working group meeting took place, where was discussed and agreed on the first steps in the project implementation.

Photos from opening event.

About the project

The project „Cooperation, capacity building and common risk mitigation for Latvian and Lithuanian medical and rescue personnel in case of building collapse” (abbreviated – ResCo) has been prepared within the Latvian – Lithuanian Cross Border Cooperation program 2014 – 2020. The total funding of the project is 556 970, 47 EUR, of which 85% is financed by the European Regional Development Fund. Project must be implemented within two years – until 31 March, 2019.

Open project of rescue and emergency medical service cooperation and strengthening the efficiency of emergency situations in border areas of Latvia and Lithuania

27 April 2017

Last updated: 21.06.2024 11:26