Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Preiļu parku apsekoja Lietuvas vides eksperti

05 August 2021

Šī gada 27. jūlijā Preiļu parku apmeklēja NVO “Lietuvas Mitrāju atjaunošanas un saglabāšanas fonds” (Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas) vides eksperti, lai veiktu parka bioloģiskās daudzveidības novērtējumu un izstrādātu rekomendācijas parka apsaimniekošanā.

Kā atzina eksperti, Preiļu parks var kalpot par paraugu parku apsaimniekošanā, kur uzmanība tiek pievērsta ne tikai kultūrvēsturiskajām vērtībām, bet arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Tam apliecinājums bija divos kokos atrastās visā Eiropā īpaši aizsargājamās lapukoku praulgrauža (Osmoderma eremita) vaboles.

Eksperti augstu novērtēja dižkoku stāvokli, kas tiek atbilstoši un pareizi kopti, tādējādi paildzinot to mūža ilgumu. No bioloģiskās daudzveidības viedokļa pozitīvi vērtējams tas, ka parkā tiek atstāta arī mirusī koksne. Arī dzeņu klātbūtne apliecina par to, ka tiem ir pietiekami daudz barības parkā. Tāpat veco koku esamība ir perspektīva retām dobumperētāju putnu sugām. Atzinīgi tika novērtēta arī Lielās lauce, kas ļauj cilvēkiem gūt priekšstatu par augu daudzveidību pļavās. Lai bioloģiskā daudzveidība saglabātos, šādas pļavas ieteicams pļaut jūlija otrā pusē.

Veiktās apsekošanas rezultātā taps arī ieteikumi parka apsaimniekošanā. Diemžēl, līdzīgi kā daudzviet arī Preiļu parkā atsevišķās vietās vides eksperti konstatēja dažas invazīvās augu sugas, taču to daudzums nav liels, tāpēc tās var laicīgi iznīdēt – bīstamākās ir Sosnovska latvānis (Heracleum sosnowskyi), daudzlapu lupīna (Lupinus polyphyllus) un puķu sprigane (Impatiens glandulifera).

Lietuvas Mitrāju atjaunošanas un saglabāšanas fonda eksperti uzraudzīs arī rudenī plānotos Preiļu parka kanālu tīrīšanas darbus, īpašu uzmanību pievēršot amfībiju stāvoklim, lai tās darbu gaitā netiktu apdraudētas. Šajās dienās jūlija beigās tika apsekoti arī parki Lūznavā un Bebrenē.

Izpēte tika veikta projektā projekta “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” (SAVE PAST FOR FUTURE) Nr. LLI-476 ietvaros, ko finansē Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014. – 2020.gadam. Projekta partneri ir Preiļu novada dome, Lietuvas nevalstiskās organizācijas “Innovators valley” un “Lietuvas Mitrāju atjaunošanas un saglabāšanas fonds”, kā arī Zarasu rajona pašvaldība Lietuvā. Projekta laikā tiks veikti ūdens kvalitātes uzlabošanas darbi, rekonstruējot un iztīrot ūdenstilpju sistēmas 3 parkos – Antalieptes klostera parkā un Kamarišķu muižas parkā Lietuvā un Preiļu muižas parkā. Projekts tiek īstenots no 2020. gada 1. augusta līdz 2022. gada 31. jūlijam. Kopējās projekta izmaksas ir 1 030 848,12 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 876 220,89 eiro un projekta partneru līdzfinansējums 154 627,30 eiro apmērā, tostarp Preiļu novada domes līdzfinansējums – 57 790,31 eiro.

 

Sīkāka informācija par projektu www.latlit.eu vai www.preili.lv.

 

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Preiļu novada dome, un tās nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Preiļu parka apsekošana. Foto: J. Sendzikaite

Invazīvā puķu sprigane Preiļu parkā. Foto: J. Sendzikaite

Lapkoku praulgrauzis. Foto: Z. Sinkevicius

 

Informāciju sagatavoja:

Ilona Vilcāne

Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste

Last updated: 29.05.2024 10:45