Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Project “Healthylife” final conference

15 March 2020

2020.gada 13.martā Jaundomes vides izglītības centrā tika organizēta projekta “VESELĪGA DZĪVE- PIRMIE SOĻI RADĪT LAIMĪGU NĀKOTNI / HEALTHY LIFE- FIRST STEPS IN CREATING HAPPY FUTURE”LLI-329 noslēguma konference “DZĪVOT, MĀCĪTIES UN STRĀDĀT KOPĀ!”

Konferencē piedalījās Dagdas novada ( LV) un Visaginas pilsētas ( LT) 60 dalībnieki: pašvaldību politiķi, iestāžu vadītāji, jauniešu centru vadītāji/ līderi un projektā iesaistītie darbinieki, kuri iepazinās ar konferences sniegtiem materiāliem, pieredzi par projektā apgūto, realizēto.

Konferences gaitā veikts atskats uz paveikto laika posmā no 01.04.2018. līdz 30.03.2020. Divi projekta gadi, deva iespēju savstarpēji iepazīties, mums – tik dažādiem un tomēr tik līdzīgiem –, jo mums ir atšķirīgas valstis, mentalitāte, atšķirīga dzīves pieredze, bet mums visiem ir dotas līdzīgas iespējas apzināties savas spējas un attīstīt tās, ar savu piemēru iedvesmot citus un, galu galā, dzīvot, mācīties un strādāt kopā.

Projekta gaitā tika izstrādātas neformālās programmas, to ieviešana, noorganizētas starptautiskas nometnes, sporta spēles, kulinārijas meistarklase, uzlabota gan Visaginas pilsētas Jauniešu jaunrades nama infrastruktūra, gan Dagdas pašvaldības Dagdas  vidusskolas  sporta laukuma infrastruktūra.

13.marta konferencē projektā iesaistītie pedagogi sniedza rezultatīvo skatījumu un vīziju par paveiktām 8 neformālām programmām, lai ieinteresētu pilnveidot dalībnieku zināšanas un prasmes par veselīgo dzīvesveidu, sportu, kaitīgo uzturu un ekoloģiju. Pedagogu iegūtā pieredze un zināšanas tiek izplatītas tālāk katrā skolā, tai apkārtējā kopienā un plašākā sabiedrībā.

Projekta koordinatori un atbildīgās personas informēja klātesošos par projektā paveikto, paliekošu un noderīgu informāciju, un liekot atkal un atkal aizdomāties pie jautājuma, kā padarīt dzīvus, jēgpilnus, pašiem un citiem lietderīgas šādas aktivitātes? Un atbilde ir ļoti vienkārša- katrs, kurš konferencē piedalījās ar vēlmi kaut ko uzzināt un iemācīties, daudz ieguva. Taču arī tie, kas atnāca iepazīties, paklausīties lektorus, bija apmierināti, jo ieguva ne vien to, ko vēlējās, piemēram, jaunus sadarbības kontaktus un iespaidus, bet, pašiem par pārsteigumu, arī noderīgas profesionālas atziņas.

Sadarbības pieredze ar izglītības iestādēm, to pedagogiem, lektoriem- projektu gaitā liecina, ka tieši gūtās pieredzes apkopošana un piedāvāšana plašākai sabiedrībai ārpus projektā iesaistīto loka ir gan jēgpilnu un mērķtiecīgu pārmaiņu sekmēšanas faktors, gan veids, kā nostiprināt un paplašināt savstarpējā uzticībā un atbalstā balstītus ilglaicīgas sadarbības tīklus. Ikviena projekta aktivitātes lietderība, arī konferences pasākuma kopumā, atkarīga no atbildes uz jautājumu, vai jaunās idejas, zināšanas un ierosmes ir dzirksteles, kas uzšvirkst un nodziest, salūts, kas ir krāšņs, bet pēc kura nekas nepaliek, vai arī uguns, kas iekurta krāsnī un silda, baro un sargā. Labs projekts var būt arī kā lāpa, kas uzliesmo un palīdz saskatīt jaunu ceļu vai tālāku apvārsni. Šāda projekta uzdevums ir nevis “realizēt” virkni “aktivitāšu”, kā nereti dzirdam, bet palīdzēt katram tā dalībniekam spēcināt personīgās un profesionālās kompetences. Vissvarīgākais dzīvē ir cilvēcība, cilvēcība jebkuros apstākļos.

Konferences dalībnieki uzsvēra, ka šādi projekti ir ļoti svarīgi gan Visaginas, gan Dagdas pašvaldību iedzīvotājiem un viss notikušais, lai cik aizraujošs un interesants, būs tikai tik vērts, cik  paši spēsim to sasaistīt ar savas skolas, jauniešu un paši savas profesionālās darbības mērķiem, uzdevumiem, vajadzībām un personības attīstību.

Mūsu kopīgajā uzmanības lokā ir tas, kā vairot

• piederības izjūtu – apzinoties un izprotot kopīgus mērķus,

• vienotību – saskatot resursus un spēku pieredzes un viedokļu dažādībā,

• sadarbību – pievienojot katra stiprās puses,

• līdzdalību – sekmējot katra piedalīšanos kopīgā labuma veidošanā.

Paldies par aktīvu dalību un atbalstu Dagdas novada pašvaldības amatpersonām, deputātiem, neformālo programmu pedagogiem, projekta darbiniekiem, tehniskajam personālam- Dagdas vidusskolas, Ezernieku vidusskolas ēdnīcas darbiniecēm, pašvaldību šoferīšiem.

Informacija lietuvių kalba:

http://vkn.lt/index.php/projektai/tarptautiniai/90-interreg-v-a-latvia-lithuania-programme-2014-2020/sveikas-gyvenimas-pirmieji-zingsniai-ties-laimingos-ateities-healthy-life-first-steps-in-creating-happy-future-healthylife/679-dagdoje-vyko-baigiamoji-projekto-konferencija

 

Saite uz Programmas mājas lapu www.latlit.eu

Saite uz oficiālo ES mājas lapu www.europa.eu

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.

Par šī publikācijas saturu pilnībā atbild Dagdas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Last updated: 27.02.2024 14:10