Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Sakārtos degradētās teritorijas Daugavpils cietoksnī, Lūznavas muižā un Krāslavā

17 September 2018

Biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme” sadarbībā ar 4 pašvaldībām Latgalē, 2 pašvaldībām Lietuvā un pašvaldību kopīgo iestādi „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” uzsākusi projekta „Degradēto teritoriju revitalizācija” (LLI- 386) jeb Trans-form īstenošanu. 

Projekta mērķis ir atveseļot pašvaldību īpašumā esošās degradētās teritorijas, pārveidojot tās par pievilcīgām un ilgtspējīgi izmantojamām. Pārvērtības pašvaldību piesārņoto un degradēto teritoriju atjaunošanas rezultātā piedzīvos Lūznavas muižas parks Rēzeknes novadā, Daugavpils cietoksnis, bijušo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorija Kalna ielā Krāslavā Latvijā un Skaistkalnis parks Panevežā, Lietuvā. Kopumā projekta laikā tiks atjaunotas un attīrītas teritorijas 5.53 ha platībā. Tā, piemēram, Daugavpilī projekta ietvaros paredzēta Daugavpils cietokšņa 4.bastiona iekšējā pagalma iztīrīšana un revitalizācija, veicot būvju demontāžu un teritorijas labiekārtošanu, savukārt Panevežā paredzēta bijušās aviācijas bāzes teritorijas pārveidošana par mākslas un zaļo zonu māksliniekiem un iedzīvotājiem.

Tiks izstrādātas attīstības koncepcijas un rīcības plāni 4 pilotteritoriju revitalizācijai Latvijā un Lietuvā gan tehnisko projektu veidā, gan radot pilsētu teritoriju un to industriālo zonu 3D fotogrammetrijas plānus jeb 3D kartes un mobilās aplikācijas, lai mūsdienīgā veidā sekotu pilsētvides attīstībai un tās izmaiņām. 3D pilsētplānošanas rīki būs pieejami pašvaldību plānošanas speciālistiem, iedzīvotājiem, apmeklētājiem, degradēto teritoriju īpašniekiem, uzņēmējiem un citām ieinteresētām pusēm.

Salīdzinoši jauns ir degradēto teritoriju jēdziens, kas tiek piedēvēts visbiežāk padomju sistēmas sabrukuma rezultātā pamestām, neizmantotām, piesārņotām vietām, ēkām un teritorijām. Ir sagaidāms, ka projekta rezultātā 4036 privāto un daudzdzīvokļu māju mājsaimniecību apkārtnē Latgalē un Aukštaitijā tiks novērsts piesārņojums un citas pašvaldībās esošas vides problēmas, kuras līdz šim izraisījušas to tuvumā pastāvošās degradētās teritorijas. To atjaunošanu bieži vien kavē pašvaldību zināšanu un pieredzes, un izpratnes trūkums par ekonomiskām, sociālām un vides priekšrocībām, ko sniedz degradētās vides sakārtošana.

Zināšanu stiprināšanas nolūkos par degradēto teritoriju revitalizāciju projektā iesaistīto pašvaldību teritoriju plānošanas, būvvalžu speciālisti, juristi un citi piedalīsies pieredzes apmaiņas braucienos Latvijā un Lietuvā, savukārt 3 mācību braucienos Čehijā, Vācijā un Nīderlandē tiks skatīti pieredzējušu pašvaldību degradēto teritoriju veiksmīgi „transformācijas” piemēri. Notiks teorētiskas speciālistu apmācības, par projekta rezultātiem tiks izdota metodiskā e-rokasgrāmata. Apvienojot speciālo ekonomisko zonu pieredzi industriālo teritoriju apsaimniekošanā, pašvaldību pieredzi lauku un pilsētvides teritoriju apsaimniekošanā, metodiskajā rokasgrāmatā tiks apkopoti teritoriju revitalizācijas modeļi, juridiskie un finanšu jautājumi, praktiskās metodes un paraugprakses piemēri teritoriju ilgtspējīgas atjaunošanas veicināšanas plānošanā un īstenošanā.

Projekta Trans-form partneri ir biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme”, pašvaldību kopīgā iestāde “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”, Rēzeknes novada pašvaldība, Daugavpils pilsētas dome, Krāslavas novada dome, Panevežas pilsētas pašvaldības administrācija, Visaginas pašvaldības administrācija. Projekts tiek īstenots Interreg V-A Latvijas- Lietuvas programmas 2014.- 2020.gadam ietvaros.

Kopējās projekta izmaksas ir 520 348,94 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 442 296,58 EUR. Projekta ilgums 24 mēneši. Programmas mājaslapas adrese www.latlit.eu.

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme” un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Informāciju sagatavoja:

Līga Upeniece, projekta informācijas speciāliste

Biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme”

Last updated: 26.06.2024 15:10