Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

LLI-483 Use of Unique Geological and Geomorphological Nature Values in the Development of Green Cognitive Tourism (GEOTOUR)

Zemgale, Šiauliai and Panevėžys regions are rich with unique geological and geomorphological objects that have been formed over the centuries. However, tourism potential of such unique natural objects as hot falls, caves, rock outcrops and many other is not used in full. The overall objective of the project is to increase the number of visitors to this territory. Thus, new possibilities for sustainable and cognitive tourism focussing on geological and geomorphological objects and expositions will be created and promoted, and at the same time knowledge and competences of the persons involved in tourism sector will be enhanced.

During the project it is planned to identify unique geological and geomorphological objects in the partner regions and elaborate new cross-border tourism route. Also, multifunctional cognitive velopark in Aizkraukle, informative stands and cognitive expositions near the geological and geomorphological objects in the Biržai Regional Park, museum of Skaistkalne and Aizkraukle will be established.

For the promotion of the new route visits for media and tourism professionals and three video- clips promoting regional geotourism will be produced, as well as a number of such public events, like trekking in Vecumnieki, Conference about geological objects in Žagare and seminar about karst processes in Biržai will be organised. Local professionals of the tourism sector and stakeholders will have a possibility to improve their skills in study visit to one of the countries – Austria, Czech Republic or Slovakia, and within trainings for guides and tourism sector.

The project aims to create sustainable and cognitive tourism offer, increase the flow of visitors in regions and enhance the knowledge and awareness of the unique nature values around us.

Social media and contacts:
Phone: +371 630 27549
E-mail: zpr@zpr.gov.lv
Website: www.zemgale.lv
Address: Katoļu 2b, Jelgava, Latvia

31 March 2021

Aizkrauklē izbūvēs mūsdienīgu veloparku

Aizkraukles novada pašvaldība Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros realizētā projekta “Unikālu ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas vērtību izmantošana zaļā izzinošā tūrisma attīstībā”/ (LLI-483, GEOTOUR) īstenošanai jau rudenī plāno izbūvēt mūsdienīgu veloparku, kas atainos Daugavas ūdenskrātuves ģeomorfoloģisko modeli. Izmantojot daudzfunkcionālā veloparka nevienmērīgo reljefu, tiks atspoguļota netālu esošās Daugavas ūdenskrātuves dziļākā daļa, senā upes gultne, senie pauguri, kas pēc Pļaviņu HES uzbūvēšanas kļuvuši par salām. Līdz ar to veloparks vienlaikus kalpos gan aktīvai atpūtai, gan kā izzinošs un izglītojošs tūrisma objekts.
Papildus veloparka izbūvei plānota arī audiogida izstrāde posmam gar Daugavas krastmalu virzienā no Aizkraukles novada kultūras nama uz jauno veloparku. Tāpat paredzēts uzstādīt interaktīvu informatīvo stendu tūrisma informācijas punktā, kas izvietots kultūras nama ēkā, un informatīvu stendu arī pie veloparka.

Vairāk informācijas: http://www.aizkraukle.lv/lv/2021/03/22/aizkraukle-izbuves-musdienigu-veloparku/

Read more
12 March 2021

Zemgalē uzsākts projekts zaļā izzinošā tūrisma attīstībai

Zemgales plānošanas reģions kā vadošais partneris uzsācis jaunu projektu Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014. – 2020. gadam “Unikālu ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas vērtību izmantošana zaļā izzinošā tūrisma attīstībā” (LLI-483, GEOTOUR). Pagājušajā nedēļā visi partneri tikās tiešsaistē projekta “GEOTOUR” atklāšanas pasākumā.

Zemgales, Šauļu un Paņevežas reģioni ir bagāti ar unikāliem ģeoloģiskiem un ģeomorfoloģiskiem objektiem, kas veidojušies gadsimtu gaitā. Tomēr tādu unikālu dabas objektu kā karsta kriteņu, alu, klinšu atsegumu un daudzu citu tūrisma objektu potenciāls netiek pilnībā izmantots. Ar “GEOTOUR” palīdzību plānots ne tikai palielināt apmeklētāju skaitu šajās teritorijās, bet arī veicināt jaunas tūrisma iespējas koncentrējoties uz ģeoloģiskiem un ģeomorfoloģiskiem objektiem un ekspozīcijām, vienlaikus uzlabojot tūrisma nozarē iesaistīto personu zināšanas un kompetences.

Tādējādi projekta mērķis ir radīt ilgtspējīgu un izzinošu tūrisma piedāvājumu, palielināt apmeklētāju plūsmu reģionos, uzlabot zināšanas un izpratni par unikālajām dabas vērtībām, kas tiks panākts ar dažādām “GEOTOUR” ieviešanas laikā īstenojamām aktivitātēm. Kopā ar Zemgales plānošanas reģionu projektu īstenos iesaistītie partneri – Aizkraukles novada pašvaldība, Vecumnieku novada dome, Žagares un Biržu reģionālo parku direkcijas.

Projekta laikā paredzēts īstenot vērienīgas aktivitātes apmeklētāju piesaistei, tūrisma piedāvājuma paplašināšanai un infrastruktūras uzlabošanai. Piemēram, Aizkrauklē jau šī gada rudenī plānots izbūvēt mūsdienīgu veloparku, kas atainos Daugavas ūdenskrātuves ģeomorfoloģisko modeli. Izmantojot daudzfunkcionālā veloparka nevienmērīgo reljefu, tiks atspoguļota netālu esošās Daugavas ūdenskrātuves dziļākā daļa, senā upes gultne, senie pauguri, kas pēc Pļaviņu HES uzbūvēšanas kļuvuši par salām. Līdz ar to veloparks vienlaikus kalpos gan aktīvai atpūtai, gan kā izzinošs un izglītojošs tūrisma objekts. Papildus veloparka izbūvei plānota arī audiogida izstrāde posmam gar Daugavas krastmalu virzienā no Aizkraukles novada kultūras nama uz jauno veloparku. Tāpat paredzēts uzstādīt interaktīvu informatīvo stendu tūrisma informācijas punktā, kas izvietots kultūras nama ēkā, un informatīvu stendu arī pie veloparka.

Vecumnieku novada dome projekta ietvaros Skaistkalnes magazīnas klētī ierīkos vietējās apkures sistēmu un izveidos muzeja ekspozīciju “Karsta kriteņu veidošanās”, organizēs divus izpētes pārgājienus tūristiem un Vecumnieku novada skolu audzēkņiem.

Zemgales plānošanas reģions veidos divus informatīvus videoklipus par ģeoloģiskajām vērtībām Latvijā, organizēs mācības un pieredzes apmaiņas braucienus tūrisma profesionāļiem, īstenos tūrisma akciju astoņu nedēļu garumā, kā arī kopā ar projekta partneriem izstrādās jaunu tūrisma maršrutu, iekļaujot ģeoloģiskos dabas objektus, kam tiks izveidota arī informatīva brošūra.

Žagares reģionālā parka direkcija projekta ietvaros izstrādās stratēģiju ģeoloģiskā dabas mantojuma sakārtošanai un pielāgošanai dabas parka vajadzībām, ietverot dabas objektu priekšizpēti un esošā stāvokļa novērtējumu. Tāpat Žagarē paredzēts iegādāties aprīkojumu parka infrastruktūras uzlabošanai, organizēt konferenci un tūrisma profesionāļu apmācības.

Savukārt Biržu reģionālā parka direkcija plāno atsvaidzināt tūrisma piedāvājumu, ierīkojot informatīvo ekspozīcijas kabinetu ar iežu kolekciju, kā arī papildinot lauka ekspozīciju ar informatīvu stendu un interaktīvu aprīkojumu parka apmeklētājiem. Projekta partneris organizēs arī gidu apmācības un pieredzes apmaiņas vizīti tūrismā iesaistītajiem speciālistiem.

“Projekts “GEOTOUR” ir stimuls dabas tūrisma attīstībai Zemgalē, izceļot mūsu unikālās dabas vērtības. Tāpat mums ir prieks, ka šajā projektā strādāsim kopā ar pieredzējušiem partneriem no Lietuvas, kuri savas dabas vērtības līdz šim jau ir veiksmīgi izmantojuši tūrismā,” stāsta Zemgales plānošanas reģiona projektu vadītāja Anna Builo-Hoļme.

Projekts “GEOTOUR” tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014. – 2020. gadam, tas tiks īstenots no 01.01.2021.-31.12.2022. Projekta kopējais finansējums: 649 972,15 EUR (t.sk. ERAF finansējums – 552 476,31 EUR).

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

www.latlit.eu / www.europa.eu

 

Informāciju sagatavoja:

Ilze Lujāne

Zemgales plānošanas reģiona

Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Read more
More articles

Within the project Zemgale Planning Region produced two video-clips “Geological and Geomorphological tourism objects in Zemgale” with different content on geological and geomorphological tourism objects in Latvia.

Each video has 3 versions: video in the Latvian language, video in the Latvian language with Lithuanian subtitles and video in the Latvian language with English subtitles.

 • 2 videos in the Latvian language

Video I – https://www.youtube.com/watch?v=lV9_Ggq3VUs

Video II – https://www.youtube.com/watch?v=qTZqZ9FHSdU

 • 2 videos in the Latvian language with LT subtitles

Video I – https://www.youtube.com/watch?v=ZecoqsEyXeg

Video II – https://www.youtube.com/watch?v=k14y7mqFnII

 • 2 videos with EN subtitles

Video I – https://www.youtube.com/watch?v=nzAbFi2Uo4Q

Video II – https://www.youtube.com/watch?v=NXzi8xspm7s

 

Last updated: 27.05.2023 20:22