Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

LLI-483 Use of Unique Geological and Geomorphological Nature Values in the Development of Green Cognitive Tourism (GEOTOUR)

Zemgale, Šiauliai and Panevėžys regions are rich with unique geological and geomorphological objects that have been formed over the centuries. However, tourism potential of such unique natural objects as hot falls, caves, rock outcrops and many other is not used in full. The overall objective of the project is to increase the number of visitors to this territory. Thus, new possibilities for sustainable and cognitive tourism focussing on geological and geomorphological objects and expositions will be created and promoted, and at the same time knowledge and competences of the persons involved in tourism sector will be enhanced.

During the project it is planned to identify unique geological and geomorphological objects in the partner regions and elaborate new cross-border tourism route. Also, multifunctional cognitive velopark in Aizkraukle, informative stands and cognitive expositions near the geological and geomorphological objects in the Biržai Regional Park, museum of Skaistkalne and Aizkraukle will be established.

For the promotion of the new route visits for media and tourism professionals and three video- clips promoting regional geotourism will be produced, as well as a number of such public events, like trekking in Vecumnieki, Conference about geological objects in Žagare and seminar about karst processes in Biržai will be organised. Local professionals of the tourism sector and stakeholders will have a possibility to improve their skills in study visit to one of the countries – Austria, Czech Republic or Slovakia, and within trainings for guides and tourism sector.

The project aims to create sustainable and cognitive tourism offer, increase the flow of visitors in regions and enhance the knowledge and awareness of the unique nature values around us.

Social media and contacts:
Phone: +371 630 27549
E-mail: zpr@zpr.gov.lv
Website: www.zemgale.lv
Address: Katoļu 2b, Jelgava, Latvia

31 March 2021

Aizkrauklē izbūvēs mūsdienīgu veloparku

Aizkraukles novada pašvaldība Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros realizētā projekta “Unikālu ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas vērtību izmantošana zaļā izzinošā tūrisma attīstībā”/ (LLI-483, GEOTOUR) īstenošanai jau rudenī plāno izbūvēt mūsdienīgu veloparku, kas atainos Daugavas ūdenskrātuves ģeomorfoloģisko modeli. Izmantojot daudzfunkcionālā veloparka nevienmērīgo reljefu, tiks atspoguļota netālu esošās Daugavas ūdenskrātuves dziļākā daļa, senā upes gultne, senie pauguri, kas pēc Pļaviņu HES uzbūvēšanas kļuvuši par salām. Līdz ar to veloparks vienlaikus kalpos gan aktīvai atpūtai, gan kā izzinošs un izglītojošs tūrisma objekts.
Papildus veloparka izbūvei plānota arī audiogida izstrāde posmam gar Daugavas krastmalu virzienā no Aizkraukles novada kultūras nama uz jauno veloparku. Tāpat paredzēts uzstādīt interaktīvu informatīvo stendu tūrisma informācijas punktā, kas izvietots kultūras nama ēkā, un informatīvu stendu arī pie veloparka.

Vairāk informācijas: http://www.aizkraukle.lv/lv/2021/03/22/aizkraukle-izbuves-musdienigu-veloparku/

Read more
12 March 2021

Zemgalē uzsākts projekts zaļā izzinošā tūrisma attīstībai

Zemgales plānošanas reģions kā vadošais partneris uzsācis jaunu projektu Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014. – 2020. gadam “Unikālu ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas vērtību izmantošana zaļā izzinošā tūrisma attīstībā” (LLI-483, GEOTOUR). Pagājušajā nedēļā visi partneri tikās tiešsaistē projekta “GEOTOUR” atklāšanas pasākumā.

Zemgales, Šauļu un Paņevežas reģioni ir bagāti ar unikāliem ģeoloģiskiem un ģeomorfoloģiskiem objektiem, kas veidojušies gadsimtu gaitā. Tomēr tādu unikālu dabas objektu kā karsta kriteņu, alu, klinšu atsegumu un daudzu citu tūrisma objektu potenciāls netiek pilnībā izmantots. Ar “GEOTOUR” palīdzību plānots ne tikai palielināt apmeklētāju skaitu šajās teritorijās, bet arī veicināt jaunas tūrisma iespējas koncentrējoties uz ģeoloģiskiem un ģeomorfoloģiskiem objektiem un ekspozīcijām, vienlaikus uzlabojot tūrisma nozarē iesaistīto personu zināšanas un kompetences.

Tādējādi projekta mērķis ir radīt ilgtspējīgu un izzinošu tūrisma piedāvājumu, palielināt apmeklētāju plūsmu reģionos, uzlabot zināšanas un izpratni par unikālajām dabas vērtībām, kas tiks panākts ar dažādām “GEOTOUR” ieviešanas laikā īstenojamām aktivitātēm. Kopā ar Zemgales plānošanas reģionu projektu īstenos iesaistītie partneri – Aizkraukles novada pašvaldība, Vecumnieku novada dome, Žagares un Biržu reģionālo parku direkcijas.

Projekta laikā paredzēts īstenot vērienīgas aktivitātes apmeklētāju piesaistei, tūrisma piedāvājuma paplašināšanai un infrastruktūras uzlabošanai. Piemēram, Aizkrauklē jau šī gada rudenī plānots izbūvēt mūsdienīgu veloparku, kas atainos Daugavas ūdenskrātuves ģeomorfoloģisko modeli. Izmantojot daudzfunkcionālā veloparka nevienmērīgo reljefu, tiks atspoguļota netālu esošās Daugavas ūdenskrātuves dziļākā daļa, senā upes gultne, senie pauguri, kas pēc Pļaviņu HES uzbūvēšanas kļuvuši par salām. Līdz ar to veloparks vienlaikus kalpos gan aktīvai atpūtai, gan kā izzinošs un izglītojošs tūrisma objekts. Papildus veloparka izbūvei plānota arī audiogida izstrāde posmam gar Daugavas krastmalu virzienā no Aizkraukles novada kultūras nama uz jauno veloparku. Tāpat paredzēts uzstādīt interaktīvu informatīvo stendu tūrisma informācijas punktā, kas izvietots kultūras nama ēkā, un informatīvu stendu arī pie veloparka.

Vecumnieku novada dome projekta ietvaros Skaistkalnes magazīnas klētī ierīkos vietējās apkures sistēmu un izveidos muzeja ekspozīciju “Karsta kriteņu veidošanās”, organizēs divus izpētes pārgājienus tūristiem un Vecumnieku novada skolu audzēkņiem.

Zemgales plānošanas reģions veidos divus informatīvus videoklipus par ģeoloģiskajām vērtībām Latvijā, organizēs mācības un pieredzes apmaiņas braucienus tūrisma profesionāļiem, īstenos tūrisma akciju astoņu nedēļu garumā, kā arī kopā ar projekta partneriem izstrādās jaunu tūrisma maršrutu, iekļaujot ģeoloģiskos dabas objektus, kam tiks izveidota arī informatīva brošūra.

Žagares reģionālā parka direkcija projekta ietvaros izstrādās stratēģiju ģeoloģiskā dabas mantojuma sakārtošanai un pielāgošanai dabas parka vajadzībām, ietverot dabas objektu priekšizpēti un esošā stāvokļa novērtējumu. Tāpat Žagarē paredzēts iegādāties aprīkojumu parka infrastruktūras uzlabošanai, organizēt konferenci un tūrisma profesionāļu apmācības.

Savukārt Biržu reģionālā parka direkcija plāno atsvaidzināt tūrisma piedāvājumu, ierīkojot informatīvo ekspozīcijas kabinetu ar iežu kolekciju, kā arī papildinot lauka ekspozīciju ar informatīvu stendu un interaktīvu aprīkojumu parka apmeklētājiem. Projekta partneris organizēs arī gidu apmācības un pieredzes apmaiņas vizīti tūrismā iesaistītajiem speciālistiem.

“Projekts “GEOTOUR” ir stimuls dabas tūrisma attīstībai Zemgalē, izceļot mūsu unikālās dabas vērtības. Tāpat mums ir prieks, ka šajā projektā strādāsim kopā ar pieredzējušiem partneriem no Lietuvas, kuri savas dabas vērtības līdz šim jau ir veiksmīgi izmantojuši tūrismā,” stāsta Zemgales plānošanas reģiona projektu vadītāja Anna Builo-Hoļme.

Projekts “GEOTOUR” tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014. – 2020. gadam, tas tiks īstenots no 01.01.2021.-31.12.2022. Projekta kopējais finansējums: 649 972,15 EUR (t.sk. ERAF finansējums – 552 476,31 EUR).

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

www.latlit.eu / www.europa.eu

 

Informāciju sagatavoja:

Ilze Lujāne

Zemgales plānošanas reģiona

Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Read more
More articles

Within the project Zemgale Planning Region produced two video-clips “Geological and Geomorphological tourism objects in Zemgale” with different content on geological and geomorphological tourism objects in Latvia.

Each video has 3 versions: video in the Latvian language, video in the Latvian language with Lithuanian subtitles and video in the Latvian language with English subtitles.

 • 2 videos in the Latvian language

Video I – https://www.youtube.com/watch?v=lV9_Ggq3VUs

Video II – https://www.youtube.com/watch?v=qTZqZ9FHSdU

 • 2 videos in the Latvian language with LT subtitles

Video I – https://www.youtube.com/watch?v=ZecoqsEyXeg

Video II – https://www.youtube.com/watch?v=k14y7mqFnII

 • 2 videos with EN subtitles

Video I – https://www.youtube.com/watch?v=nzAbFi2Uo4Q

Video II – https://www.youtube.com/watch?v=NXzi8xspm7s

________________________________________________________________________________________________________________________________

Within the project Zemgale Planning Region produced the brochure (digital version) with new joint tourism route “Discover GEO Destinations” about Geological and Geomorphological tourist attractions in Zemgale and Norther Lithuania with the aim to create cognitive virtual reality on the processes of how geological and geomorphological objects have been created.

The brochures can be downloaded here:

Brochure GEO_LV

Brochure GEO_EN

Brochure GEO_LT

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Within the project Žagarė Regional Park produced the video-clip “Geological and Geomorphological tourism objects in Lithuania”.

The video clip takes us to Northern Lithuania, where impressive natural treasures are hidden in the unremarkable nature. Here we can find dolomite layers, boulders, outcrops, springs, caves, many pits and sinkholes hidden under our feet. When we mention the name of Biržai, the question arises: what can be seen in this land of plains and intensive agriculture? However, there are so many mysterious floating sinkholes, which appeared due to the activity of melted glacier. This determined the expressiveness of the terrain. One of the most interesting geological and geomorphological objects to visit in Biržai region are Cow’s sinkhole and Kirkilai karst lakes. We move from Biržai region to Žiemgala plain. Although Žiemgala plain forms a rather barren, flat landscape, it differs from the surrounding areas, as it is also slightly undulating. One of the most interesting object in this region is Žagarė outcrop, where you can see dolomites formed almost 360 million years ago. Another impressive object in the territory of Žagarė regional park is Žagarė esker –  long, narrow hill formed from sand and gravel. In the video clip  geological and geomorphological objects in Šiauliai and Panevėžys regions are revealed – outcrops, boulders, eskers, springs, sinkholes dating back hundreds, thousands or even millions of years. Each of them is interesting in its own story, unique appearance or the legend that is told about it.

The created video clip can be viewed on the YouTube channel of the Žagarė Regional Park: https://www.youtube.com/watch?v=a5bVx0LRcpw

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Biržai Regional Park created the Book/photo album „Karst processes in Lithuania. Biržai Region“. The book is representing the situation about karst processes in Lithuania. The book/photo album was created to improve acknowledge about karst processes and to attract visitors to the area of Biržai regional park and its surroundings.

The book/photo album could be downloaded here: Photo book_Karst processes in Lithuania

__________________________________________________________________________________________________________________________

Within the project Žagare Regional Park created a Concept for organizing and adapting for visitors in Zagare regional park:

A023_Zagare_Koncepcija_Suvvestine-samata

A023_Zagare_Koncepcija_T2_Priedai

Preparation of a concept for the arrangement and adaptation of geological natural heritage objects to visitors in Žagarė Regional Park. While preparing the concept, the team of architects first prepared a study: they evaluated the objects suitable for visiting located in Žagarė Regional Park – they reviewed the protected areas of Northern Lithuania and Southern Latvia, existing cycling routes, visited objects and their geography, performed an analysis of the needs of visitors of Žagarė Regional Park, and an assessment of the existing infrastructure. After analyzing the situation, the architects proposed various possible options for adapting Žagarė esker and dolomite outcrop to visitors. After choosing one option proposed by the architects, these suggestions were developed, described, drawings and schemes were presented in the concept, as well as a list of objects to be installed and visualizations. The concept prepared for the arrangement and adaptation of geological natural heritage objects to visitors in Žagarė Regional Park is planned to be implemented by submitting applications to various funds. It is very important that when implementing the concept solutions, united approach will be followed.

 

 

Last updated: 15.04.2024 12:38