Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Preses relīze

16 November 2017

Ar 2017. gada aprīli Agroresursu un ekonomikas institūtskā projekta partneris, kopāar Aleksandra Stulginska universitāti, vadošā partnera -Lietuvas Vides politikas centrsvadībā uzsāka Interreg V-A Latvija–Lietuva Programmas 2014-2020projekta “Optimāli uztvērējaugu izmantošanas risinājumi pārrobežu upju-Venta un Lielupe-baseinu piesārņojuma mazināšanai“,īstenošanu. (Projekta Nr.: LLI-49, projekta akronīms:CATCH POLLUTION). Šo projektu finansē Eiropas SavienībasInterreg V-A Latvijas–Lietuvas programma 2014. – 2020.gadam. Projekta īstenošanas periods: 01.04.2017. – 31.03.2019. Kopējās projekta izmaksas ir 230 609 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 196 018 EUR.

Venta un Lielupe ir pārrobežu upes, kuru baseini Latvijā un Lietuvā joprojām cieš no ūdens piesārņojuma problēmām. Kaut arī abās valstīs veikts ievērojams darbs ūdens piesārņojuma samazināšanai, un ir panākts būtisks pilsētu radītā piesārņojuma samazinājums, vēl joprojām nepietiekoši tiek risināts lauksaimnieciskās ražošanas radītais izkliedētais piesārņojums.

Uztvērējaugu audzēšana ir viena no iespējām, kā samazināt lauksaimnieciskās darbības izraisīto  piesārņojumu un vienlaicīgi uzlabot saimniecībās augsnes auglību un racionāli izmantot barības elementus. Diemžēl, sakarā ar nepieciešamās informācijas un zināšanu trūkumu uztvērējaugu audzēšana lauksaimnieku vidū gan Latvijā, gan Lietuvā nav populāra.

Projekta ietvaros tiks konsolidētas abu valstu vides speciālistu un lauksaimniecības speciālistu kompetences ar mērķi  izstrādāt optimālus risinājumus lauksaimnieciskā piesārņojuma samazināšanai un šī pasākuma racionālai pielietošanai. Viens no projekta specifiskajiem mērķiem ir arī rosināt plašāku agro vides pasākumu pielietošanu un demonstrēt ar to saistītās izmaksas un ieguvumus. Tādā veidā projekta laikā tiks sekmēta  vides un lauksaimniecības ekspertu, lauksaimnieku un to organizāciju sadarbība ūdens resursu pārvaldībā.

Lai rosinātu lauksaimniekus audzēt uztvērējaugus Ventas un Lielupes upju baseinu teritorijās tiks ierīkoti lauka demonstrējumi Pasvāles un Mažeiķi rajonos Lietuvā un Auces un Talsu novadā Latvijā. Šajā sakarā attiecīgajos novados 2017. gada oktobrī abās valstīs tiks organizētas informatīvas lauku dienas, kuru laikā varēs iepazīties ar uztvērējaugu sugām, to audzēšanas tehnoloģijām un ieguvumiem no to audzēšanas.

Lauka dienas Latvijā notiks:

Lielupes upes baseinā 2017.g.20. oktobrīVecauces un Vitiņu pagastā, adrese: Vecauces pils, Auces novads.

Ventas upes baseinā2017.g.24. oktobrīStendes pētniecības centrā, adrese: „Dižzemes”, Dižstende, Lībagu pagasts,Talsu novads.

Pasākums bez dalības maksas. Kontakti detalizētākai informācijaiDr. Liviją Zariną (tālr.+371 64130162, mob.tel. +371 28377052e-mail: livija.zarina@arei.lv ).

Vairāk info:

www.aapc.lt

www.latlit.eu

www.europa.eu

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu.Par šīs informācijas saturu atbild Vides politikas centrs un nekādos apstākļos nav uzskatāmas par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Last updated: 14.06.2024 14:09