Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Uzsākts projekts LLI-539 “Tour de Crafts”

14 May 2021

2020. gada 28. septembrī Daugavpilī notika projekta LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts) kick-off tikšanās, sanā

kot kopā klātienē un tiešsaistē visiem projekta partneriem – Latgales plānošanas reģionam, Preiļu novada domei, Balvu novada domei, Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centram, Anīkšču mākslas inkubatoram – mākslas galerijai un Paņevēžas rajona pašvaldības administrācijai. 

Projekts ir mērķēts uz amatniecības nozari un vietējiem amatniekiem kā vietējā kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju saglabātājiem un uzturētājiem Latgales uz Zemgales reģionā Latvijā un Utenas un Paņevēžas rajona pašvaldībās Lietuvā. Projekts ir veidots, lai risinātu divus galvenos izaicinājumus, ar ko saskaras amatniecības un tūrisma nozares abās Latvijas – Lietuvas robežas pusēs: (1) konkurētspējīgu produktu un servisu attīstība amatniecībā, kas piesaistītu potenciālo tūristu interesi, (2) vietējo amatnieku piedāvāto pakalpojumu sadrumstalotība un nošķirtība, tādējādi atstājot novārtā savu tūrisma potenciālu. Tādēļ projekta aktivitātes mudinās esošos un potenciālos amatniekus izmantot tradicionālās prasmes, eko-inovatīvas iniciatīvas un vietējos resursus, izstrādājot produktus un pakalpojumus, kas ir radoši un mūsdienīgi un varētu piesaistīt apmeklētāju interesi, sasaistot vietējās amatniecības piedāvājumus vienā kopīgā tūrisma produktā “Tour de Crafts”, piedāvājot potenciālajiem apmeklētājiem plašu aktivitāšu klāstu un kopīgu mārketinga stratēģiju apmeklētāju piesaistei. Lai to paveiktu, tiks īstenotas savstarpēji saistītas aktivitātes, kas ir sadalītas 2 daļās:

 1. Apmācības un kapacitātes stiprināšanas pasākumi vietējiem amatniekiem, t.sk. (1) apmācības par tendencēm tūrismā, apmācības un praktiskie uzdevumi par digitālajiem risinājumiem tiešsaistē un zīmolvedību, kas palīdzētu būt redzamiem un atpazīstamiem internetā, piesaistot auditoriju, (2) radošās meistarklases, radot unikālus produktus, raksturīgus konkrētajai pārrobežu teritorijai, kas būtu moderni, veidoti, izmantojot tradicionālās prasmes, vietējos resursus un eko-inovatīvas iniciatīvas, (3) mākslas gadatirgi, parādot radošo meistarklašu rezultātus, daloties pieredzē un izveidojot amatnieku tīklu.
 2. “Tour de Crafts” koncepta attīstība, t.sk. (1) jauna amatniecības pārrobežu tūrisma produkta koncepta un zīmola izstrāde, (2) digitālu izstāžu izveide, kas veicinātu amatniecības popularizēšanu 2 partneru teritorijās, (3) aprīkojuma uzlabošana, lai organizētu amatnieku radošās un atvērtās meistarklases telpās un ārā, kā arī lai izvietotu amatnieku produktus, organizējot mākslas gadatirgus 4 projekta partneriem, (4) infrastruktūras uzlabošana 3 esošajās kultūrvēsturiskā mantojuma vietās – Preiļu pils kompleksā, Balvu muižā un Upītes tradicionālo amatu centrā Paņevēžas rajonā, kas kalpos kā tūristu piesaistes punkti un kuros tiks rīkotas radošās meistarklases, amatniecības izstādes un digitālās aktivitātes, (5) radošo meistarklašu organizēšana plašākai sabiedrībai, mērķēta noteiktām iedzīvotāju grupām un tūristiem, piemēram, bērniem, jauniešiem, ģimenēm, senioriem un cilvēkiem ar ierobežotām iespējām u.c.

Ņemot vērā COVID-19 dēļ noteiktos ierobežojumus, projekta partneri no Lietuvas šai tikšanās reizē pievienojās tiešsaistē. Tikšanās laikā tika parakstīta partnerības vienošanās ar projekta partneriem par tā īstenošanu, pārrunātas plānotās projekta aktivitātes, kā arī izveidota projekta ieviešanas grupa un diskutēts par uzraudzības komitejas sastāvu.

 

Projekta mērķis ir veicināt tradicionālo amatniecības prasmju ilgtspējīgu izmantošanu, saglabājot un sekmējot tās kā Latvijas – Lietuvas pārrobežu teritorijas kultūrvēsturiskā mantojuma kopīgu iezīmi un kopīgu tūrisma produktu, kas varētu piesaistīt tūristu interesi.

 

Šīs aktivitātes papildinās arī dažāda veida komunikācijas aktivitātes, t.sk. izstrādātā “Tour de Crafts” koncepta popularizēšana, veidojot video stāstus, kas tiks publicēti projekta partneru komunikācijas kanālos un medijos. Tiks izstrādāti arī drukāti mārketinga materiāli un suvenīri, kas tiks izdalīti pasākumu laikā.

Projekta aktualitātēm var sekot līdzi Latgales plānošanas reģiona mājas lapā, sadaļā Reģionālie projekti.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Last updated: 26.06.2024 15:10