Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Paskelbtas antrasis kvietimas teikti projektų paraiškas

 1. Įvadas

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa (toliau – programa) skelbia antrąjį kvietimą teikti paraiškas. Paraiškos gali būti teikiamos pagal visus keturis programos prioritetus ir jų specifinius tikslus. Išsamią informaciją apie programos specifinius prioritetus ir galimas veiklas, pareiškėjus ir tikslines grupes bei antrojo kvietimo sąlygas rasite Programos vadove.

Gaires kaip parengti paraišką ir paraiškos dokumentus rasite paspaudę šią nuorodą.

2. Programos teritorija

Programos teritorija apima šiuos regionus Latvijoje ir Lietuvoje:

Latvijoje: Kuržemės, Žemgalės ir Latgalės regionai.
Lietuvoje: Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos bei Kauno apskritys.

3. Kas gali teikti paraiškas?

1) Valdžios institucijos (valstybinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos).

2) Viešieji juridiniai asmenys, t. y. juridiniai asmenys, kurių

 • veikla yra skirta specialiai viešiesiems interesams tenkinti ir yra nepramoninio ir nekomercinio pobūdžio
 • yra teisiškai įregistruoti ir
 • arba yra didžiąja dalimi finansuojamos valstybės, regioninės, vietos valdžios ar kitų institucijų, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė,
 • arba yra valdomos šių institucijų,
 • arba turi administraciją, valdymo ar priežiūros organą, kurio daugiau kaip pusė narių yra skiriami valstybės, regioninių ar vietos valdžios institucijų, ar kitų institucijų, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė.

3) Nevyriausybinės organizacijos (NVO). Programos kontekste NVO laikomi juridiniai asmenys, kurių veikla yra skirta specialiai viešiesiems interesams tenkinti ir yra nepramoninio ir nekomercinio pobūdžio. 

4. Programos tikslai ir prioritetai

Programos tikslas yra prisidėti prie darnios socialinės ir ekonominės programos regionų plėtros ir taip didinti jos konkurencinį pranašumą bei siekti, kad regionas taptų patrauklus gyventi, dirbti ir lankytis. Programos tikslui pasiekti finansavimas bus skiriamas bendradarbiavimo per sieną projektams, prisidedantiems prie jos specifinių tikslų įgyvendinimo.

Antrajame programos kvietime paraiškos priimamos pagal visus keturis programos prioritetus:

1)     tvari ir švari aplinka, kuriama bendradarbiaujant,
2)     parama darbuotojų judumui ir užimtumui,
3)     socialinė įtrauktis kaip išankstinė teritorinės plėtros sąlyga,
4)     geresnė gyvenimo kokybė sustiprinant viešųjų paslaugų ir administravimo efektyvumą.
 1. Biudžetas

Antrojo kvietimo projektams, kurie prisidės prie programos tikslų įgyvendinimo, gali būti skirtas 21,8 mln. eurų programos finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF). Informacija apie galimą finansavimą kiekvienam programos specifiniam tikslui yra pateikta 1-ame priede.

Įvertinus projektų paraiškas atskirai kiekvienam programos prioritetui bus sudaryta projektų eilė pagal gautus balus. Galutinį sprendimą dėl antrojo kvietimo projektų finansavimo priims programos stebėsenos komitetas ir vadovaujanti institucija.

 1. Finansavimas

Norintys gauti programos finansavimą projektų partneriai privalo finansuoti nuosavą įnašą į projektą. ERPF finansuoja iki 85 proc. visų tinkamų projekto išlaidų.

 1. Projektų trukmė

Projekto trukmė negali būti ilgesnė nei 24 mėnesiai.

 1. Projektų atranka ir tvirtinimas

Preliminariai planuojama, kad antrojo programos kvietimo projektai bus patvirtinti 2017 m. lapkrityje. Pareiškėjams patariama planuoti projektų pradžią 2018 m. vasario – kovo mėn. Anksčiausia galima tinkamų finansuoti išlaidų data – sekanti diena po programos stebėsenos komiteto sprendimo finansuoti projektą.

 1. Terminai ir paraiškų teikimas

Antrojo kvietimo projektų paraiškos bus priimamos nuo 2017 m. kovo 27 d. iki 2017 m. gegužės 31 d. 12:00 val. Yra tik vienas paraiškų priėmimo etapas, t. y. iki nurodytos datos turi būti pateikta visa informacija apie projekto apimtį, tikslus, veiklas, biudžetą ir partnerystę, bei pateikti visi pagrindžiantys dokumentai. Paraiškos turi būti parengtos anglų kalba ir gali būti pateiktos tik per internetinę elektroninę monitoringo sistemą (eMS).

Pagrindinis projekto partneris privalo užsiregistruoti eMS sistemoje tam, kad galėtų parengti ir pateikti tinkamą paraiškos formą. Sistema bus atidaryta nuo 2017 m. kovo 27 d., o projektų paraiškos privalo būti pateiktos per antrojo programos kvietimo laikotarpį, t. y. nuo 2017 m. kovo 27 d. iki 2017 m. gegužės 31 d. 12:00 val.

 1. Papildoma informacija ir pagalba

Visi klausimai dėl papildomos informacijos gali būti teikiami programos Jungtiniam sekretoriatui elektroniniu pašto adresu latlit@varam.gov.lv ir telefonais +371 670 269 37, arba +371 26424272 (mobilus).

Š. m. balandžio – gegužės mėn. vyks antrojo programos kvietimo teikti paraiškas informaciniai seminarai bei individualios konsultacijos.

Daugiau informacijos rasite programos interneto svetainėje www.latlit.eu.

1 priedas

Prioritetas Specifinis tikslas Galimas ERPF biudžetas, mln. Eur* Maksimalus ERPF finansavimas projektui, Eur
1.1 Programos teritorijos lankytojų skaičiaus didinimas gerinant ir plėtojant kultūros ir gamtinį paveldą, paslaugas ir produktus 1,75 600 000
1.2 Bendras aplinkos išteklių valdymas ir efektyvumo didinimas 1 500 000
1.3 Viešųjų teritorijų turinčių aplinkos problemų atkūrimas 4,9 900 000
2.1 Įdarbinimo galimybių kūrimas skatinant verslumą 0,67 300 000
2.2 Galimybių įsidarbinti didinimas gerinant darbuotojų judrumą ir įgūdžius 0,46 250 000
3.1 Socialinių paslaugų prieinamumo ir efektyvumo gerinimas 4,7 700 000
3.2 Gyvenimo sąlygų gerinimas nepasiturinčiose bendruomenėse ir teritorijose 3 200 000
4.1 Viešųjų paslaugų efektyvumo gerinimas didinant institucijų gebėjimus ir bendradarbiavimą tarp jų 5,2 500 000

*Nurodytas galimas ERPF biudžetas kiekvienam specifiniam tikslui yra preliminarus ir gali keistis.

Last updated: 29.05.2024 10:45