Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

LLI-329 Healthy life – first steps in creating happy future (Healthylife)

The economic crisis in Europe, disastrous proportion of immigration in Lithuania and Latvia exacerbates social problems of small towns as new types of social risk families appeared: low-income families, single-parent families where one parent works abroad, families where youth live without parents or with distant relatives. The problems that the project are focused on are lack of effective social inclusion measures in Visaginas and Dagda for at-risk youth and disabled youth as well as lack of favourable social infrastructure that can be used as efficient measure to solve social problems. During the project implementation period new social inclusion measures that is focused on reducing social inequalities by improving literacy in the field of healthy lifestyle and ecology among a-risk youngsters and disabled children has been created and implemented.

The overall objective of the project was to improve accessibility and efficiency of social, sport and educational infrastructure for effective implementation of new social inclusion measures in boarder regions of Dagda and Visaginas.

Partners  jointly conducted “Healthy life” research to find out the level of knowledge about Healthy life and Ecology among at-risk children and youth and  collected information for 8 new non-formal educational programs “Ecology”, “Bad habits”, “Healthy eating”, “Active living” in Lithuanian and Latvian languages. Later, 32 youngsters from target group participated in pilot testing of the programs during 7 month period, after the testing some necessary correction has been done.

Project partners jointly organized two summer camps – one in Dagda, one in Visaginas, two international sports games in Dagda and competition „Master Chef for youngsters” in Visaginas

Public stadium in Dagda has been reconstructed to create favourable conditions for sports activities for target groups, educational premises in Visaginas has been reconstructed to create comfortable educational conditions for educational activities and job-related activities for at -risk youth and children as well as for young people with disabilities.

Successful implementation of the project significantly improved social infrastructure in Dagda and Visaginas and  created favourable conditions for target group. It is planned that more than 800 people per year will be able to use the improved infrastructure in Dagda and Visaginas and 60 children and youngsters every year will gain new skills in new non-formal educational programmes. International sports game in Dagda and competition “Master Chef for youngsters” in Visaginas will become annual events and will attract more than 140 participants every year.

Social media and contacts:
Phone: +37038632512; +37068669351
E-mail: direktore@vvkn.lt
Website: www.vkn.lt
Address: Vilties g. 16, 31121 Visaginas,Lithuania

3 April 2020

Project “Healthylife” has been successfully completed

Visagino kūrybos namai kartu su Dagdos savivaldybe (Latvija) įgyvendino projektą „Sveikas gyvenimas – pirmieji žingsniai kuriant laimingą ateitį („Healthy life – first steps in creating happy future (Healthylife) kodas Nr. LLI-329). Pagrindinė projekto idėja – propaguoti sveiko gyvenimo būdą vaikų ir jaunimo tarpe. Projekto esmė, kad rizikos grupės jaunimo, neįgaliųjų socialinės problemos Visagine ir Dagdoje bus sprendžiamos kuriant komfortišką infrastruktūrą ir ją efektyviai panaudojant. Projekto tikslinės grupės atstovai – rizikos grupės jaunuoliai ir neįgalieji įgijo sveikos gyvensenos, ekologinių žinių.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo sukurtos ir įgyvendintos naujos socialinės įtraukties priemonės, skirtos socialinei nelygybei mažinti. Siekiant nustatyti rizikos grupės vaikų ir jaunimo žinių lygį sveikos gyvensenos ir ekologijos srityse, projekto partneriai kartu atliko tyrimą “Sveikas gyvenimas”. Apklausos metu buvo siekiama išsiaiškinti, ką jaunimas žino apie sveiką mitybą, kiek iš jų sportuoja, kaip jie rūpinasi aplinka, taip pat buvo siekiama nustatyti jaunimo žinių lygį bei supratimą apie psichotropinių medžiagų neigiamą poveikį žmogaus organizmui. Visagine tyrime dalyvavo 78 respondentai, priklausantys rizikos grupei. Visagino kūrybos namų komanda su ekspertu parengė tyrimo išvadas, su kuriais galima susipažinti čia: http://vkn.lt/index.php/projektai/tarptautiniai/90-interreg-v-a-latvia-lithuania-programme-2014-2020/sveikas-gyvenimas-pirmieji-zingsniai-ties-laimingos-ateities-healthy-life-first-steps-in-creating-happy-future-healthylife/459-tyrimo-sveikas-gyvenimas-rezultatai

Atsižvelgiant į apklausos rezultatus, buvo parengtos ir įgyvendintos 4 programos: „Sveika mityba“, „Sportas ir jo poveikis sveikatai“, „Ekologija ir gamtos tausojimas“, „Žalingų įpročių prevencija“. 93 vaikai ir jaunuoliai iš rizikos grupės šeimų bei Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro, turintys fizinę negalią dalyvavo bandomajame sukurtų programų testavime. Su parengtomis programomis galima susipažinti čia: http://vkn.lt/index.php/projektai/tarptautiniai/90-interreg-v-a-latvia-lithuania-programme-2014-2020/sveikas-gyvenimas-pirmieji-zingsniai-ties-laimingos-ateities-healthy-life-first-steps-in-creating-happy-future-healthylife/680-projekto-sveikas-gyvenimas-pirmieji-zingsniai-kuriant-laiminga-ateiti-healthy-life-first-steps-in-creating-happy-future-metu-parengtos-programos.

Taipogi Visagino kūrybos namų kolektyvas kartu su partneriais iš Dagdos organizavo dvi vasaros stovyklas, kuriose jaunuoliai bendradarbiavo, propagavo sveiką gyvenseną, turiningai ilsėjosi. Iš projekto lėšų atnaujintose Visagino kūrybos namų patalpose (Sedulinos al. 49) vyko patiekalų gaminimo konkursas „Master chef“. Puikiai įrengtoje virtuvėje 12 jaunuolių iš Dagdos ir 12 iš Visagino gamino patiekalus, juos apipavidalino, o žiuri vertino jų kokybę, skonį, estetiką. Projekto metu įsigytos įrangos dėka vyko tiesioginė konkurso transliacija.

Dagdoje iš projekto lėšų atnaujintame stadione buvo organizuotos jaunimo tarptautinės olimpinės žaidynės, kuriose dalyvavo po 30 dalyvių iš kiekvienos savivaldybės. Manome, kad sėkmingas projekto įgyvendinimas žymiai pagerino socialinę infrastruktūrą Dagdoje ir Visagine bei sukūrė palankias sąlygas tikslinės grupės veiklai. Tikimės, kad kasmet apie 60 vaikų ir jaunų žmonių iš Latvijos ir Lietuvos įgis naujų įgūdžių naujų neformaliųjų švietimo programų metu. Tarptautinės sporto žaidynės Dagdoje ir konkursas “Master Chef” Visagine taps kasmetiniais renginiais ir tarptautinis bendradarbiavimas toliau vystysis. Primename, kad projekto biudžetas – 720 069,24 Euro, iš jų Europos regioninio plėtros fondo bendrasis finansavimas – 612 058,85 Euro, iš jų Visagino kūrybos namų biudžetas – 348 924.20 Euro, iš kurių- 26 169,31 Euro – Visagino savivaldybės administracijos kofinansavimas. Projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m. balandžio 01 d. ir tęsėsi iki 2020 m. kovo 31 d.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Iriną Morozovą, morozova.projektai@gmail.com.

 Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu ir www.europa.eu.
Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino kūrybos namai. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu ir www.europa.eu.
Projektą finansuoja 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

Read more
15 March 2020

Project “Healthylife” final conference

2020.gada 13.martā Jaundomes vides izglītības centrā tika organizēta projekta “VESELĪGA DZĪVE- PIRMIE SOĻI RADĪT LAIMĪGU NĀKOTNI / HEALTHY LIFE- FIRST STEPS IN CREATING HAPPY FUTURE”LLI-329 noslēguma konference “DZĪVOT, MĀCĪTIES UN STRĀDĀT KOPĀ!”

Konferencē piedalījās Dagdas novada ( LV) un Visaginas pilsētas ( LT) 60 dalībnieki: pašvaldību politiķi, iestāžu vadītāji, jauniešu centru vadītāji/ līderi un projektā iesaistītie darbinieki, kuri iepazinās ar konferences sniegtiem materiāliem, pieredzi par projektā apgūto, realizēto.

Konferences gaitā veikts atskats uz paveikto laika posmā no 01.04.2018. līdz 30.03.2020. Divi projekta gadi, deva iespēju savstarpēji iepazīties, mums – tik dažādiem un tomēr tik līdzīgiem –, jo mums ir atšķirīgas valstis, mentalitāte, atšķirīga dzīves pieredze, bet mums visiem ir dotas līdzīgas iespējas apzināties savas spējas un attīstīt tās, ar savu piemēru iedvesmot citus un, galu galā, dzīvot, mācīties un strādāt kopā.

Projekta gaitā tika izstrādātas neformālās programmas, to ieviešana, noorganizētas starptautiskas nometnes, sporta spēles, kulinārijas meistarklase, uzlabota gan Visaginas pilsētas Jauniešu jaunrades nama infrastruktūra, gan Dagdas pašvaldības Dagdas  vidusskolas  sporta laukuma infrastruktūra.

13.marta konferencē projektā iesaistītie pedagogi sniedza rezultatīvo skatījumu un vīziju par paveiktām 8 neformālām programmām, lai ieinteresētu pilnveidot dalībnieku zināšanas un prasmes par veselīgo dzīvesveidu, sportu, kaitīgo uzturu un ekoloģiju. Pedagogu iegūtā pieredze un zināšanas tiek izplatītas tālāk katrā skolā, tai apkārtējā kopienā un plašākā sabiedrībā.

Projekta koordinatori un atbildīgās personas informēja klātesošos par projektā paveikto, paliekošu un noderīgu informāciju, un liekot atkal un atkal aizdomāties pie jautājuma, kā padarīt dzīvus, jēgpilnus, pašiem un citiem lietderīgas šādas aktivitātes? Un atbilde ir ļoti vienkārša- katrs, kurš konferencē piedalījās ar vēlmi kaut ko uzzināt un iemācīties, daudz ieguva. Taču arī tie, kas atnāca iepazīties, paklausīties lektorus, bija apmierināti, jo ieguva ne vien to, ko vēlējās, piemēram, jaunus sadarbības kontaktus un iespaidus, bet, pašiem par pārsteigumu, arī noderīgas profesionālas atziņas.

Sadarbības pieredze ar izglītības iestādēm, to pedagogiem, lektoriem- projektu gaitā liecina, ka tieši gūtās pieredzes apkopošana un piedāvāšana plašākai sabiedrībai ārpus projektā iesaistīto loka ir gan jēgpilnu un mērķtiecīgu pārmaiņu sekmēšanas faktors, gan veids, kā nostiprināt un paplašināt savstarpējā uzticībā un atbalstā balstītus ilglaicīgas sadarbības tīklus. Ikviena projekta aktivitātes lietderība, arī konferences pasākuma kopumā, atkarīga no atbildes uz jautājumu, vai jaunās idejas, zināšanas un ierosmes ir dzirksteles, kas uzšvirkst un nodziest, salūts, kas ir krāšņs, bet pēc kura nekas nepaliek, vai arī uguns, kas iekurta krāsnī un silda, baro un sargā. Labs projekts var būt arī kā lāpa, kas uzliesmo un palīdz saskatīt jaunu ceļu vai tālāku apvārsni. Šāda projekta uzdevums ir nevis “realizēt” virkni “aktivitāšu”, kā nereti dzirdam, bet palīdzēt katram tā dalībniekam spēcināt personīgās un profesionālās kompetences. Vissvarīgākais dzīvē ir cilvēcība, cilvēcība jebkuros apstākļos.

Konferences dalībnieki uzsvēra, ka šādi projekti ir ļoti svarīgi gan Visaginas, gan Dagdas pašvaldību iedzīvotājiem un viss notikušais, lai cik aizraujošs un interesants, būs tikai tik vērts, cik  paši spēsim to sasaistīt ar savas skolas, jauniešu un paši savas profesionālās darbības mērķiem, uzdevumiem, vajadzībām un personības attīstību.

Mūsu kopīgajā uzmanības lokā ir tas, kā vairot

• piederības izjūtu – apzinoties un izprotot kopīgus mērķus,

• vienotību – saskatot resursus un spēku pieredzes un viedokļu dažādībā,

• sadarbību – pievienojot katra stiprās puses,

• līdzdalību – sekmējot katra piedalīšanos kopīgā labuma veidošanā.

Paldies par aktīvu dalību un atbalstu Dagdas novada pašvaldības amatpersonām, deputātiem, neformālo programmu pedagogiem, projekta darbiniekiem, tehniskajam personālam- Dagdas vidusskolas, Ezernieku vidusskolas ēdnīcas darbiniecēm, pašvaldību šoferīšiem.

Informacija lietuvių kalba:

http://vkn.lt/index.php/projektai/tarptautiniai/90-interreg-v-a-latvia-lithuania-programme-2014-2020/sveikas-gyvenimas-pirmieji-zingsniai-ties-laimingos-ateities-healthy-life-first-steps-in-creating-happy-future-healthylife/679-dagdoje-vyko-baigiamoji-projekto-konferencija

 

Saite uz Programmas mājas lapu www.latlit.eu

Saite uz oficiālo ES mājas lapu www.europa.eu

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.

Par šī publikācijas saturu pilnībā atbild Dagdas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Read more
15 February 2020

Second International sports game in Dagda

2020. gada 14. februārī Dagdā tika organizēta jauniešu starptautiskās sporta spēles, kurā piedalījās 30 jaunieši no Latvijas un 30 no Visaginas. Olimpiādes dalībnieki tika sadalīti komandās, kas sacentās dažādās stafetēs. Sacensību beigās visi jaunie sportisti tika apbalvoti ar medaļām un piemiņlietām.

Pasākuma mērķis un uzdevumi:

– veicināt aktīvu dzīvesveidu jauniešu vidū;
– aicināt bērnus un jauniešus izzināt veselīga dzīvesveida principus;
– noskaidrot sportiskāko 14.februāra komandu.

„Sports” ir vienkāršs vārds, tomēr iekļauj sevī milzum daudz aktivitāšu un procesu. Visā pasaulē to uzskata par pozitīvu spēku. Sportam ir liela nozīme veselības un labsajūtas uzturēšanā visos vecumos. Bērni un jaunieši no sporta iegūst divējādi – pirmkārt, sports uzlabo fizisko formu, otrkārt, tas palīdz apgūt vērtīgas sociālās prasmes un veicināt personīgo izaugsmi. Sports, fiziskas aktivitātes, spēles ataino daudzus no ikdienas izaicinājumiem. Izmantojot sporta aktivitātes, jaunieši var apgūt tiem nepieciešamās dzīves iemaņas, lai tiktu galā ar šiem izaicinājumiem. Sportojot var iemācīties uzvarēt un var iemācīties zaudēt, var iemācīties strādāt komandā, sadarboties, uzņemties vadību, disciplīnu, kas nepieciešama, lai sasniegtu tālejošus mērķus.

Sports var būt kā izglītojoša metode, kas palīdz jauniešiem būt „gataviem dzīvei”.

Informacija lietuvių kalba galima rasti čia:

http://www.vkn.lt/index.php/projektai/tarptautiniai/90-interreg-v-a-latvia-lithuania-programme-2014-2020/sveikas-gyvenimas-pirmieji-zingsniai-ties-laimingos-ateities-healthy-life-first-steps-in-creating-happy-future-healthylife/664-dagdoje-vyko-olimpin-s-aidyn-s

Plašāku informāciju par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu var atrast vietnēs www.latlit.eu  un www.europa.eu.

Saite uz oficiālo ES mājas lapu: www.europa.eu.

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.

Par šī publikācijas saturu pilnībā atbild Dagdas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta koordinatore: Ligita Nagļa, ligita.nagla@dagda.lv , 29366163

Read more
11 December 2019

Culinary competition “Master Chef for youngsters” took place in Visaginas

Š. m. gruodžio 6-7 dienoms iš projekto lėšų atnaujintose Visagino kūrybos namų patalpose (Sedulinos al. 49) vyko patiekalų gaminimo konkursas „Master chef“. Jaunuosius kulinarus sveikino ir sėkmės linkėjo garbingi svečiai: Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguz, mero pavaduotoja Aleksandra Grigienė, administracijos direktorius Virginijus Bukauskas, projekto „Sveikas gyvenimas – pirmieji žingsniai laimingos ateities link“ veiklų lyderė Irina Morozova, projekto koordinatorė, Visagino kūrybos namų direktorė Svetlana Šadčeneva, Dagdos krašto savivaldybės Dūmos pirmininko pavaduotoja Sandra Viškure, Dagdos krašto Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vadovė Marija Mickeviča, Dagdos krašto planavimo ir vystymo skyriaus vadovė Ligita Nagla. Puikiai įrengtoje virtuvėje 12 jaunuolių iš Dagdos ir 12 iš Visagino gamino patiekalus, juos apipavidalino, o kompetetinga žiuri vertino jų skonį, estetiką, kalėdinės tematikos atspindėjimą.

Atnaujintoje konferencijų salėje vyko meistriškumo pamokos – kalėdinių suvenyrų gamyba, patiekalų degustacija. Projekto metu įsigytos įrangos dėka vyko tiesioginė renginio transliacija, per Youtube kanalą, daugiau nei 700 regionų gyventojai žiūrėjo kaip vyko konkursas.

12 komandų 2 dienas gamino salotas, antrus patiekalus ir desertus, juos kūrybingai pristatė žiuri. Konkurso nugalėtojais tapo Dagdos komandos „Družnije“, „Smelije“, „Pingvini“, „Belije medvedici“, o Visagino – „1,5 kg mandarin“ ir „Pončiki“ . Specialiais prizais buvo apdovanota jauniausia komanda „Adskaja kuchnia“. Visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis. Jaunuoliai iš Visagino ir Dagdos ne tik varžėsi gamindami patiekalus, bet ir bendravo, žaidė baulingą, turiningai ilsėjosi. Renginį vedė charizmatiškasis Maratas Valejevas. Konkurso dalyviai gamindami maistą įgijo patirties, o iš žiuri išgirdo daug naudingų patarimų.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Rimutę Černovienę, rimute.cernoviene@vkn.lt

Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu ir www.europa.eu.
Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino kūrybos namai. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu ir www.europa.eu.
Projektą finansuoja 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

Read more
20 October 2019

International sports games in Dagda

2019 m. spalio 18 d. Latvijoje, Dagdos mieste įvyko iškilmingas naujai renovuoto Dagdos vidurinės mokyklos stadiono atidarymas.
Stadiono renovacijos darbai yra viena iš svarbių šio projekto veiklų. Atidarymo ceremonijoje dalyvavo – Dagdos ir Visagino savivaldybės administracijos atstovai, projekto partneriai, projekto dalyviai, Dagdos miesto bendruomenės nariai.
Padėkos žodžiai skambėjo projekto iniciatoriams, vykdytojams ir visiems, kas prisidėjo, įgyvendinant projekto veiklas ir tikėjo šia idėja.
Po atidarymo ceremonijos prasidėjo Olimpinės žaidynės jaunuoliams. Jose dalyvavo po 30 dalyvių (14–18 m. amžiaus) iš Visagino ir Dagdos savivaldybių, iš jų 10 mažiau galimybių turintys dalyviai. Jaunieji olimpiečiai varžėsi šešiose sporto disciplinose. Visi jaunuoliai dėvėjo tam tikros spalvos marškinėlius su projekto logotipu. Reikia paminėti, kad komandos buvo mišrios, t.y. jaunuoliai buvo padalinti į komandas pagal marškinėlių spalvas. Susumavus jaunuolių komandų pelnytus taškus įvairiose rungtyse, išaiškėjo nugalėtojai. Visi žaidynių dalyviai buvo apdovanoti medaliais ir atminimo dovanelėmis. Žaidynių dalyvių saugumą užtikrino 20 darbuotojų: sporto treneriai, mokytojai, savanoriai, gydytojai ir kt.
Visi žaidynių dalyviai ir organizatoriai buvo pakviesti nusifotografuoti. Kviečiame pamatyti akimirkas iš olimpinių žaidynių.
Įgyvendinus tokį svarbų projekto etapą, galima teigti, kad tai pelningos investicijos į vaikų ir jaunuolių ateitį. Mes tikime, kad sunkus darbas atveda prie gerų rezultatų.
Sekite informaciją tinklapyje www.vkn.lt bei socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje „Healthylife“ .
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Eleną Malyavko, elena.malyavko@vkn.lt.
Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu ir www.europa.eu.
Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino kūrybos namai. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu ir www.europa.eu.
Projektą finansuoja 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.
Read more
26 September 2019

The results of non-formal educational programs pilot testing in Visaginas

Dalinamės informacija apie 4 testuotas ir aprobuotas neformaliojo ugdymo programas pagal projektą „Healthylife“.

2019 m rugsėjo 10 d. Visagine įvyko Tarptautinio projekto „Sveikas gyvenimas – pirmieji žingsniai kuriant laimingą ateitį“ („Healthy life – first steps in creating happy future“) (Healthylife) kodas Nr. LLI-329 partnerių darbinis susitikimas. Pagal šį projektą buvo parengtos ir testuojamos 4 neformaliojo ugdymo programos: sveika mityba, sportas ir jo poveikis sveikatai, ekologija ir gamtos tausojimas, žalingų įpročių prevencija. Programos buvo testuojamos nuo 2019 m. vasario mėn. iki birželio mėn. Visagino ir Dagdos savivaldybėse. Be likusios darbotvarkės, vienoj iš  susitikimo dalyje dviejų šalių mokytojai pristatę išvadas ir rezultatus, pasidalijo savo įžvalgomis ir pateikė informaciją, ką reikėtų keisti ir kokiai programos tematikai reikalinga skirti daugiau dėmesio, kokie metodai buvo efektyviausi, bei kas šiose programose sudomino šiuolaikinį jaunimą. Šiandien kviečiame ir Jus susipažinti su šią informaciją.

Programos „Žalingi įpročiai“ išvados:

Programos testavimas vyko nuo 2019 m. vasario mėn. kiekvieną trečiadienį po 2 valandas. Testuojamos programos tikslinė grupė – 13 – 16 m. jaunuoliai.

Programos tikslas – ugdyti jaunuolius, motyvuotus sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako gaminių, ir kitų psichiką veikiančių medžiagų.

Testuojant šią programa, buvo pastebėta, kad šiuolaikinis jaunimas labiausiai įsisavina informaciją per praktinę veiklą. Todėl teoriniu paskaitų metu, jiems buvo sunku susikoncentruoti ilgesnį laiką. Kalbant apie praktines paskaitas, jaunimui labai patiko demonstracinės priemonės, tokios kaip 3 D akiniai, imituojantis apsvaigimą nuo alkoholio, rūkanti lėlė, alkotesterio naudojimas. Galima teigti, kad šiuolaikinis jaunimas geriausiai įsisavina informaciją per praktines veiklas, t.y. patys pabandydami.

Paskaitos „Priklausomybė nuo kompiuterinių technologijų“ metu, didelis dėmesys buvo skirtas jaunuolių priklausomybės lygiui išsiaiškinti. Tam buvo pasiūlyta jaunuoliams užpildyti savikontrolės anketą “Ar esi priklausomas nuo kompiuterio?“. Užpildę anketas, jaunuoliai sumavo balus ir turėjo galimybę išsiaiškinti, kiek jie yra priklausomi nuo kompiuterio. Dar jaunuoliai pildė Bergeno universiteto mokslininkų sukurtą priklausomybės nuo „Facebook“ skalę (dar vadinama Bergeno skale). Tai leido jaunuoliams įsivertinti, kiek jie yra priklausomi nuo šio socialinio tinklo. Tokios veiklos yra labai naudingos, nes jaunuoliai patys analizuoja apie save, vertina ir įsivertina, turi galimybę suprasti kiek jie yra priklausomi.

Bendros išvados: Projekto dalyviai įgijo supratimą apie neigiamą alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai.

Projekto metu buvo ugdomi dalyvių gebėjimai elgtis saugiai ir atsakingai: išmoko galvoti apie poelgių pasekmes, išmoko vengti pavojingų medžiagų ir situacijų, supranta ir geba atsispirti smalsumui ir kitų siūlymams pabandyti rūkyti, vartoti alkoholį ir psichotropines medžiagas.

Projekto dalyviai įgijo supratimą kad sveikata – prioritetinė vertybė ir ją būtina saugoti ir stiprinti ir tausoti sveikatą. Taip pat įgytos žinios ir įgūdžiai buvo pritaikyti, kuriant socialinius filmukus. Jaunuoliai patys kūrė scenarijų, filmavo ir montavo filmukus. 4 socialiniai filmukai yra patalpinti www.youtube.com  tinklapyje.

PASIŪLYMAI.

Įgyvendinant „Žalingų įpročių“ programą, siūloma daugiau dėmesio skirti praktiniams užsiėmimams. Čia būtina demonstruoti inovatyvias priemones: pvz. akiniai, imituojantys apsvaigimą nuo alkoholio ir „rūkanti lėlė“ bei kt. Kadangi šiuolaikiniai vaikai ir jaunuoliai yra labai imlūs ir gyvena technologijų amžiuje, jiems reikia sudaryti sąlygas įsisavinti informacijai, tam reikia pasitelkti informacines technologijas.

Taip pat siūlome pateikti užpildyti įdomius testus, kad jie daugiau sužinotų apie save ir kitus. Tam vyksta aptarimas ir refleksija. Refleksijos metu dalyviai mokosi reikšti mintis, diskutuoja aktualiomis temomis, prisimena įgytas žinias, kas buvo kalbama teorinių užsiėmimų metu.

Programos „EKOLOGIJA“ išvados:

Programos testavimas vyko nuo 2019 m. kovo mėn. kiekvieną ketvirtadienį po 2 valandas. Testuojamos programos tikslinė grupė – 13 – 15 m. jaunuoliai.

Programos tikslas – Formuoti projekto dalyvių ekologinę kultūrą, požiūrį į gamtą, siekiant saugoti, globoti gamtą, racionaliai naudoti jos išteklius, dalyvauti, sprendžiant ekologines problemas.

Testuojant šią programą, pastebėjome, kad vaikai ir jaunimas ypatingai domėjosi globalinėmis ekologinėmis problemomis, jie  įgijo daugiau teorinių ir praktinių žinių apie tai, tam buvo skirta daugiau laiko, nei numatyta šioje programoje.

Reikia pažymėti, kad programos dalyviams labiau tinka video medžiaga, parengti pristatymai, kuriuose yra minimaliai teksto, o daugiau vaizdinės medžiagos. Tai rodo, kad šiuolaikinis jaunimas labiau linkęs įsisavinti vaizdinę medžiagą.

Įpusėjus programai, dalyviai panoro gilintis ir į mūsų gyvenamosios aplinkos ekologines problemas, todėl ėmė domėtis tiek mūsų miesto, tiek mūsų regiono ekologine aplinkos būsena. Todėl buvo labai prasminga vykti į Utenos atliekų tvarkymo centrą. Būtent čia jie sužinojo ir patys galėjo pamatyti atliekų, vežamų iš viso Utenos regiono, tvarkymo procesą. Pastebėję visus atliekų centre esančius technologinius procesus, dalyviai įgijo žinių, kaip tausoti gamtos išteklius, kaip jie gali prie to prisidėti. Jie suprato, kad atliekų rūšiavimas – yra pirmas svarbus žingsnis, siekiant saugoti mūsų gamtą ir pradedant spręsti ekologines problemas.

Šioje programoje nebuvo numatyta labai svarbi tema – ekologinė kosmetika, ypač tai buvo aktualu mergaitėms. Todėl jos inicijavo ir kartu parengė pristatymą apie ekologinę kosmetiką.

Kaip parodė praktika, dauguma dalyvių žino apie ekologines priemones buityje, todėl tam reikėjo skirti mažiau laiko. Taip pat tokios ekologinės priemonės yra daug reklamuojamos ir nemažai jų yra naudojama mūsų gyventojų namų ūkyje.

Kalbant apie saugumą gamtoje, ypatingas dėmesys buvo skiriamas saugumui prie vandens telkinių. Pasirodo programos dalyviai neturi daug tinkamų žinių, kaip elgtis, atsitikus nelaimei prie vandens. Tam buvo skirta daugiau valandų.

Dar viena svarbi tema, kuo domėjosi dalyviai – oro taršos problemos ir ekologinė vandenynų būklė, tam buvo skirta daugiau praktinių valandų. Buvo demonstruojama filmuota medžiaga, analizavome problemas diskutuodami, ką galima keisti, kad pagerėtų situaciją.

Visas įgytas žinias, dalyviai panaudoto kurdami plakatus, kviečiančius tausoti gamtą ir gamtos išteklius.

Dalyvių pagamintuose plakatuose atsispindi ekologinės problemos, pateikti realūs faktai apie užterštumo lygį ir tai tarsi taktinė žinutė, kaip galima prisidėti prie gamtos išteklių tausojimo. Svarbiausia išvada, kad pradėti reikia nuo savęs, kalbant apie šiukšlių rūšiavimą.

Išvados: Projekto dalyviai įgijo supratimą apie racionalų išteklių panaudojimą, gamtos apsaugą, ekologinių problemų mąstą ir galimus sprendimo būdus.

PASIŪLYMAI:

Įgyvendinant programą „Ekologiją“, siūloma daugiau skirti dėmesio praktiniams užsiėmimams, kadangi dalyviai linkę įsisavinti medžiagą, pasitelkiant informacines technologijas ir vaizdinę  medžiagą.

Skirti pakankamai dėmesio praktinių užsiėmimų metu dalyvių diskusijoms, jie linkę dalintis potyriais, mintimis, mokosi vienas kitą išklausyti ir reikšti mintis, pagrindžiant jas faktais ekologine tematika.

Programoje turi atsirasti tema apie ekologinę kosmetiką. Tam skirti daugiau praktinių valandų ir duoti dalyviams užduotį parengti pristatymus jiems aktualia tema bei dalintis žiniomis praktinių užsiėmimų metu.

Daugiau dėmesio skirti saugumui prie vandens telkinių, ypač dalyviams reikalingi praktiniai įgūdžiai.

Programos „Aktyvus gyvenimas“ išvados:

Įgyvendinant vieną iš projekto programų „Aktyvus gyvenimas“, paaiškėji, kad lauko treniruokliai netinka grupiniams užsiėmimas. Lauko treniruoklių aikštelėse nėra įrengti informaciniai stendai, kaip teisingai ir efektyviai naudotis lauko treniruokliais, ir nėra žinoma, koks treniruoklis yra skirtas tam tikrai raumenų grupei treniruoti.

Taip pat programos įgyvendinimo metu pastebėjome, kad treniruoruojantis ant lauko treniruoklių čia didelę įtaka turi oro sąlygos.

Programos akimirkas galite peržiūrėti čia:

https://www.youtube.com/channel/UCyuz2K6mNbd4btZvznnrBtg?view_as=subscriber

Treniruotės sporto salėje idealiai tinka grupiniams užsiėmimams. Praktika parodė, kad tokios treniruotės yra įdomios įvairaus amžiaus vaikams ir duoda teigiamą rezultatą.

Vertinant programos „Aktyvus gyvenimas“ įgyvendinimą, galima daryti išvadas, kad reikalinga peržiūrėti valandų jėgos ir kardio treniruotėms, čia reikalinga skirti daugiau praktinių valandų.

Jėgos treniruotės treniruočių salėje labiausiai tinka individualiems užsiėmimas, kadangi yra neįmanoma kontroliuoti daugiau asmenų, kaip tinkamai ir efektyviai atliekami jėgos pratimai ant treniruoklių. Taip pat čia būtina parinkti krūvį kiekvienam individualiai. Tokios treniruotės nerekomenduojamos vaikams jaunesnio amžiaus.

Įgyvendinant šią programą, daug dėmesio buvo skirta ir vaikams su negalia. Testuojant programą, praktika parodė, kad vaikams su fizine negalia, reikalinga atlikti daugiau tempimo pratimų ir fizinių pratimų iš gydomosios kūno kultūros.

REKOMENDACIJOS PROGRAMOS „AKTYVUS GYVENIMAS“ TOBULINIMUI:

– Įrengti informacinius stendus aikštelėse su lauko treniruokliais, kuriose būtų pateikta instrukcija, kaip teisingai ir efektyviai naudotis lauko treniruokliais, bei pademonstruota teisinga pratimu atlikimo technika.

– Peržiūrėti programą, skirtą jaunesnio amžiaus vaikams. Kadangi jėgos treniruotės treniruoklių salėje nėra rekomenduojamos vaikams iki 16 metų. Čia daugiau tinka įvairūs kardio, žaidybiniai, ar jėgos treniruotės sporto salėje be apsukinimų.

– Sudaryti atskirą pratimų kompleksą vaikams su negalia. Pakoreguoti krūvį, vaikų skaičių grupėje ir užsiėmimų laiką. Rekomenduojama parengti ir individualius pratimų kompleksus.

– Įvairaus amžiaus vaikams patinka šokių treniruotės (zumba, klasikinė aerobika, step aerobika, šiuolaikiniai gatvės šokiai). Rekomenduojama skirti papildomą skaičių praktinių valandų tokiems užsiėmimams. Kadangi tai yra tinkamas kardio krūvis, yra stiprinami širdies raumenys, yra didinamas plaučių pajėgumas ir tai turi įtakos gerai vaiko vizinei savijautai.

Galima daryti išvadas, kad programa „Aktyvus gyvenimas“ buvo naudinga, efektyvi ir įvairiapusiška skirtingo amžiaus vaikams bei vaikams su negalia, ir tai pirmas žingsnis ties laiminga ateitimi.

Programos „Sveika mityba“ išvados:

Programos testavimas vyko nuo 2019 m. kovo mėn. kiekvieną pirmadienį su neįgaliaisias, ketvirtadienį po 2  valandas dviejose grupėse:  pirma grupė 10-14 m., antroji grupė 15-18 m.

Programos tikslas – Formuoti projekto dalyvių sveikos mitybos įpročius, kultūrą, požiūrį į maisto produktų sudėtį ir ekologiškumą, sprendžiant  jaunų žmonių savijautos ir sveikatingumo problemas Testuojant šią programą, pastebėjome, kad vaikai ir jaunimas  domėjosi sveikos mitybos principais. Kadangi 15-18 metų jaunuoliai labai užimti, jie pageidavo teorines žinias pateikti praktinių užsiėmimų metu. 10-14 m. vaikams programa buvo sudėtinga, todėl po testavimo ją reikėjo paprastinti ir trumpinti teorinę dalį. Dirbant su neįgaliųjų grupe, teko keisti programos turinį ir jį išskirti atskiru poskyriu. Nes neįgalieji sunkiai suvokia teoriją, bet su malonumu atliko praktines užduotis: rūšiavo vaisius ir daržoves, mokėsi serviravimo pagrindų, kūrė progines kompozicijas iš maisto produktų, piešė, degustavo savo sukurtus patiekalus.

Testuojant programą, įgijus sveikos mitybos žinių, buvo sukurta 16 užkandžių, 16 salotų, 16 sriubų ir antrųjų patiekalų receptų, kurie šiuo metu ruošiami leidybai.

Filmukai su receptais yra patalpinti

https://www.youtube.com/channel/UCyuz2K6mNbd4btZvznnrBtg?view_as=subscriber

Projekto dalyviai įgijo žinių apie sveikos mitybos principus, produktų derinimą, cheminę jų sudėtį, patiekalų gamybą bei jų estetinį apipavidalinimą.

IŠVADOS:

1. Programą „Sveika mityba“ supaprastinti, atsisakyti sudėtingos terminologijos.

2. Išskirti programoje skyrių, skirtą neįgaliesiems.

3.Tęsti programos įgyvendinimą, pristatant ją bendro lavinimo mokykloms, norintiems šioje srityje gilinti žinias, Visagino bendruomenės nariams.

4. Padidinti valandų skaičių praktiniams užsiėmimams bei sukurtų patiekalų degustacijai.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Eleną Malyavko, elena.malyavko@vkn.lt . Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu  ir www.europa.eu . Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino kūrybos namai. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu  ir www.europa.eu. Projektą finansuoja 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

Read more
13 September 2019

Partners meeting in Visaginas

2019 m. rugsėjo 10 d. Visagino kūrybos namuose įvyko Tarptautinio projekto „Sveikas gyvenimas – pirmieji žingsniai kuriant laimingą ateitį“ („Healthy life – first steps in creating happy future“) (Healthylife) kodas Nr. LLI-329 partnerių darbinis vizitas. Susitikimo programa buvo labai turininga ir tikslingai suplanuota. Pirmoje susitikimo dalyje projekto administracinė grupė aptarė artėjančias veiklas: sportinių Olimpinių žaidynių organizavimą Dagdos mieste ir kulinarinio konkurso jaunimui „Master Chef“ organizavimą Visagino mieste.
Olimpinės žaidynės vyks 2019 m. rugsėjo 27 d. naujai renovuotame Dagdos miesto stadione. Reikia paminėti, kad tai viena iš svarbių projekto veiklų – stadiono renovacijos darbai.Kalbant apie Olimpines žaidynes, numatyta, kad jose dalyvaus po 30 dalyvių (14–18 m. amžiaus) iš Visagino ir Dagdos savivaldybių, iš jų 10 mažiau galimybių turintys dalyviai.
Jaunieji olimpiečiai varžysis šešiuose žaidynių etapuose, kurie šiuo metu yra derinami su sporto specialistais.
Žaidynių dalyvių saugumą užtikrins 20 darbuotojų: sporto treneriai, mokytojai, savanoriai, gydytojai ir kt.
Norinčius dalyvauti žaidynėse ir išbandyti savo jėgas kviečiami registruotis el. paštu elena.malyavko@vkn.lt iki 2019-09-18.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad renginys vyks pagal tarptautinį projektą „Sveikas gyvenimas – pirmieji žingsniai ties laiminga ateitimi“ ir dalyvavimas yra nemokamas.

Antras svarbus projekto renginys yra kulinarinis konkursas jaunimui „Master Chef“ , kuris vyks lapkričio 22–23 dienomis Visagino mieste. Reikia paminėti, kad pagal šį projektą yra renovuotos patalpos Visagino kūrybos namuose (Sedulinos al. 49) ir yra įrengta virtuvė, valgomasis bei konferencijų salė. Kulinariniame konkurse jaunimui „Master Chef“ kviečiami dalyvauti po 12 jaunuolių (14-18 m. amžiaus) iš Latvijos ir Lietuvos. Šiuo metu yra sprendžiami organizaciniai klausimai dėl šio konkurso organizavimo. Informaciją dėl dalyvių atrankos bus paskelbta vėliau, sekite žinias mūsų interneto tinklalapyje www.vkn.lt.
Antra šio susitikimo programos dalis buvo skirta testuojamų programų rezultatų pristatymui ir aptarimui. Primename, kad pagal šį projektą buvo parengtos ir testuojamos 4 neformaliojo ugdymo programos: sveika mityba, sportas ir jo poveikis sveikatai, ekologija ir gamtos tausojimas, žalingų įpročių prevencija. Programos buvo testuojamos nuo 2019 m. vasario mėn. iki birželio mėn. Visagino ir Dagdos savivaldybėse. Kiekvienoje programoje dalyvavo po 16 jaunuolių. Įgyvendinant testuojamas programas, jų dalyviai turėjo galimybę dalyvauti teoriniuose bei praktiniuose užsiėmimuose, kurių metu sportavo, gamino sveikus patiekalus, susipažino su žalingų įpročių prevencija, ekologija ir gamtos tausojimo principais. Dviejų šalių mokytojai pristatę išvadas ir rezultatus, pasidalijo savo įžvalgomis ir pateikė informaciją, ką reikėtų keisti ir kokiai programos tematikai reikalinga skirti daugiau dėmesio, kokie metodai buvo efektyviausi, bei kas šiose programose sudomino šiuolaikinį jaunimą. Išsamios išvados ir pasiūlymai apie testuojamas programas bus publikuojamos kitame mūsų straipsnyje.
Trečioje mūsų susitikimo dalyje projekto partneriai iš Latvijos aplankė projekto metu renovuotas Kūrybos namų patalpas (Sedulinos al.49). Netrukus ir mes turėsime galimybę pamatyti bei išbandyti naujai renovuotą stadioną Dagdos savivaldybėje.

Sekite informaciją tinklalapyje www.vkn.lt bei socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje „Healthy life“.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Eleną Malyavko, elena.malyavko@vkn.lt.
Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu ir www.europa.eu.
Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino kūrybos namai. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu ir www.europa.eu.
Projektą finansuoja 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

Read more
15 June 2019

Summer camp in Visaginas

Visagino kūrybos namai įgyvendina tarptautinį projektą „Sveikas gyvenimas – pirmieji žingsniai ties laiminga ateitimi“. Projekto partneriai – Dagdos savivaldybė (Latvija). Pagrindinė projekto idėja – propaguoti sveiką gyvenimo būdą vaikų ir jaunimo tarpe.

Skubame pasidalinti paskutinėmis žiniomis – startavo Tarptautinė jaunimo stovykla Lietuvoje. Šiais metais Dagdos savivaldybės vaikai ir jaunuoliai atvyko pas mus, čia jie kartu su Visagino jaunuoliais gilina ir plečia žinias apie sveiką gyvensena. Primename jaunimo stovykla vyksta 2019 m. birželio 14-21 dienomis „Smalvos“ sodyboje, Zarasų raj. Reikia pasakyti, kad stovyklos programa yra labai turininga. Dviejų šalių jaunuoliai gamtos apsuptyje kas rytą sportuoja, bendrauja, mokosi, atlieka kūrybines užduotis bei turi teorines ir praktines veiklas, remiantis projekto 4 testuojamomis programomis: „Ekologija“, „Žalingi įpročiai“, „Sveika mityba“, „Aktyvus gyvenimas“. Taip pat programoje numatytas ekologinis žygis, edukacinė išvyka į Zarasų „Šlyninkos“ malūną, ekskursija po Visaginą, aktyvi veikla ant lauko treniruoklių, programa „Drakonų valtys“ ir dar daug įdomių ir naudingų veiklų. Kviečiame pamatyti stovyklos akimirkas:

http://vkn.lt/index.php/projektai/tarptautiniai/90-interreg-v-a-latvia-lithuania-programme-2014-2020/sveikas-gyvenimas-pirmieji-zingsniai-ties-laimingos-ateities-healthy-life-first-steps-in-creating-happy-future-healthylife/567-startavo-tarptautin-jaunimo-stovykla-lietuvoje

Sekite informaciją tinklapyje www.vkn.lt bei socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje „Healthy life“ .
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Eleną Malyavko, elena.malyavko@vkn.lt.
Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu ir europa.eu.
Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino kūrybos namai. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu ir www.europa.eu.
Projektą finansuoja 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

Read more
20 May 2019

Pilot implementation on educational programs in Lithuania

Visagino kūrybos namai įgyvendina tarptautinį projektą „Sveikas gyvenimas – pirmieji žingsniai ties laiminga ateitimi“/LLi-329. Projekto partneriai – Dagdos savivaldybė (Latvija).

Projekto pradžioj e, pasitelkus kiekybinį tyrimą, vyko jaunuolių iš Visagino ir Dagdos savivaldybių apklausa. Tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti ką jaunuoliai žino apie ekologiją, žalingus įpročius, sportą bei sveiką mitybą. Suvedus rezultatus, išaiškėjo, kad jaunuoliai neturi daug žinių šiose srityse, arba žinios yra klaidingos. Taip pat išaiškėjo, kad dalis jaunuolių yra priklausomi nuo kompiuterio, nežino apie priklausomybių pasekmes, nesveikai maitinasi, nesportuoja ir nežino, kas turėtų rūpintis ekologinių problemų sprendimu, bei kaip reikėtų prisidėti, tausojant gamtos išteklius.

Remiantis apklausos rezultatais, buvo  rengiamos 4 programos, kuriose numatyta nagrinėti pačius aktualiausius klausimus.

Programą „EKOLOGIJA“ sudarė 12 teorinių paskaitų ir praktiniai užsiėmimai.

Programos metu buvo nagrinėjamos šios pagrindinės temos: Ekologija kasdieniniame gyvenime“, „Atliekų rūšiavimas“, „ Buitinė chemija – kaip nepakenkti sveikatai“, „Asmeninė sauga – kaip elgtis miškuose, prie vandens“, „Mūsų miškų flora ir fauna“, Kūrybinės dirbtuvės „Informacinių skrajučių ekologijos tematika kūrimas“.

Užsiėmimai vyko ketvirtadieniais nuo 16.00 val. iki 18.00 val.

Ypatingas dėmesys buvo skirtas atliekų rūšiavimui. Todėl 2019 m. balandžio mėn. buvo organizuota edukacinė programa Utenos regiono tvarkymo atliekų centre. Čia dalyviai susipažino su vykdoma veikla, sužinojo kaip teisingai tvarkomos atliekos, koks jų tolesnis kelias ir kam jos naudojamos. O svarbiausia dalyviai įgijo praktinių žinių, kaip reikia rusiuoti, ir kad jie patys gali prisidėti prie ekologinių problemų sprendimo.

Programą vainikavo dalyvių parengti plakatai ekologine tematika.

Programą „ŽALINGI ĮPROČIAI“ sudarė 12 teorinių paskaitų ir praktiniai užsiėmimai.

Programos metu buvo nagrinėjamos šios pagrindinės temos: „Žalingų įpročių poveikis organizmui“, „,Rūkymo pasekmės“, „Narkotikai ir kitos psichotropinės medžiagos“, “Alkoholio vartojimo pasekmės”, „Priklausomybė nuo kompiuterio“, Kūrybinės dirbtuvės „Video klipų „Žalingi įpročiai“ kūrimas.

Užsiėmimai vyko trečiadieniais nuo 16.30 val. iki 18.30 val.

2019 m. Balandžio mėn. pabaigoje vyko seminaras jaunuoliams „Faktai apie žalingus įpročius“. Seminarą vedė profesionali psichologė turinti didelę darbo patirtį šioje srityje Tatjana Ščiurina. Seminaro metu buvo griaunami mitai apie elektroninių cigarečių bei jaunimo tarpe populiarių, vadinamų „Vaipų“ nekenksmingumą. Lektorė sugebėjo įrodyti ir pateikė nenuginčijamus faktus, kaip tai kenkia žmogaus sveikatai, ir kokios cheminės medžiagos randamos skystyje, skirtame „Vaipams“ pildyti. Taigi, pasirado elektroninės cigaretės ir „Vaipai“ yra labai pavojingi žmogaus organizmui. Toliau vyko diskusija ir apie narkotikų vartojimo pasekmes bei alkoholio žalą žmogaus organizmui.

Programą vainikuoja dalyvių  parengti 4 video filmukai apie žalingų įpročių prevenciją.

Programą „AKTYVUS SPORTAS“ sudarė 12 teorinių paskaitų ir praktiniai užsiėmimai.

Užsiėmimai vyko pirmadieniais nuo 17.00-19.00 val.

trečiadieniais nuo 12.00 -14.00 val. ir 17.00 – 19.00 val.

penktadieniais nuo 16.00 – 18.00 val.

Šios programos metu dalyviai sužinojo kaip teisingai sportuoti, teigiamą judėjimo poveikį organizmui, kaip rūpintis sveikata ir koks sportas yra tinkamas jų organizmui. Buvo pakviesta profesionali sporto trenerė, kuri vedė meistriškumo pamokas. Taip pat dalyviai išmoko teisingai naudotis lauko treniruokliais, bei sužinojo kuo skiriasi kardio treniruotės nuo jėgos treniruočių.

Programą vainikuoja dalyvių parengti 4 video filmukai su pratimų kompleksų salėje ir lauke.

Programą „SVEIKA MITYBA“ sudarė 12 teorinių paskaitų ir praktiniai užsiėmimai.

Kiekvieną pirmadienį 14.30-15.00 , 16.00-17.00 ir ketvirtadienį 15.00-16.00 užsiėmimų metu projekto dalyviai buvo supažindinti su sveikos mitybos principais, maisto produktų derinimu, cheminiais priedais. Praktinių užsiėmimų metu jaunuoliai gamino sveikus patiekalus, degustavo juos, 4 dalyvių grupės kūrė savaitei meniu, patiekalų receptus, kurie bus aprobuoti stovyklos metu ir išleisti anglų ir lietuvių kalbomis. Ypatingą dėmesį sveikos mitybos mokytoja skyrė darbui su neįgaliaisiais. Jaunuoliai piešė daržoves, vaisius, margino velykinius margučius, mokėsi pagaminti sumuštinukus iš sveikų produktų. Po šių užsiėmimų bus tikslinama sveikos mitybos programa, bus parengta adaptuota programa jaunuoliams, turintiems didelę negalią.

Reikia paminėti, kad visos programos buvo testuojamos ir vertinamos. Galima daryti išvadas, kad numatyti programų tikslai buvo įgyvendinti. Tačiau atsižvelgiant į dalyvių asmenines savybes, kai kurios programų temos turi būti plačiau nagrinėjamos ir reikalinga koreguoti praktines veiklas. Todėl sekantis žingsnis – programų koregavimas, jis vyks 2019 m. vasarą.

Tuo tarpų programose dalyvavusių jaunuolių laukia dar vienas kiekybinis tyrimas. Bus parengtos anketos ir jaunuoliai turės galimybę pasitikrinti, kaip jie įsisavino teorines ir praktines žinias bei kokių įgūdžių įgijo šių programų metu. Rezultatai bus skelbiami vietinėje spaudoje.

Sekite informaciją tinklapyje www.vkn.lt bei socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje „Healthylife“ .
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Eleną Malyavko, elena.malyavko@vkn.lt.
Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu ir www.europa.eu.
Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino kūrybos namai. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu ir www.europa.eu.
Projektą finansuoja 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

Read more
7 December 2018

Second work group meeting in Dagda

2018 m. gruodžio 4 d. Dagdos mieste (Latvija) įvyko projekto „Sveikas gyvenimas“ (Healthylife), LLI-329 partnerių susitikimas, kurio metu detaliai buvo aptartos neformaliojo ugdymo programos šiomis kryptmis: sveika mityba, ekologija, žalingi įpročiai, sveika gyvensena. Pagrindinis susitikimo tikslas –  aptarti programų įgyvendinimo metodus. Projekto mokytojos pristatė interaktyvių darbo formų ir neformalaus ugdymo metodų įvairovę. Vyko gyva diskusija dėl ugdymo metodų taikymo praktikoje ir keletas metodų buvo pademonstruota partnerių susitikimo metu. Buvo aptariami darbo su socialinės rizikos grupės jaunuoliais bei jaunuoliais, turinčiais negalią, aspektai ir ypatumai.
Norime paminėti, kad šis partnerių susitikimas buvo ypatingas. Jis vyko Advento laikotarpiu, tai ramybės ir susikaupimo metas. Todėl šio susitikimo metu dviejų Valstybių partneriai nuoširdžiai padėkojo vieni kitiems už supratingumą, palaikymą ir optimizmą, siekiant kilnaus tikslo – sėkmingos mūsų šalių jaunuolių savirealizacijos. Kitas susitikimas planuojamas 2019 metų pradžioje, Visagino savivaldybėje.
Primename, kad projektas „Sveikas gyvenimas“ yra skirtas Visagino miesto bei Dagdos krašto vaikams ir jaunuoliams. Pagrindinė projekto idėja – propaguoti sveiką gyvenimo būdą vaikų ir jaunimo tarpe.

Press release in Latvian :https://www.dagda.lv/projekti/parrobezu-projekti/2014-2020/interreg-latvija-lietuva/veseliga-dzive-pirmie-soli-radit-laimigu-nakotni/projekta-partneru-darba-grupas-sapulce-latvija.html

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Eleną Malyavko, elena.malyavko@vkn.lt.
Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu ir www.europa.eu.
Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino kūrybos namai. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu ir www.europa.eu.
Projektą finansuoja 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

Read more
5 July 2018

Summer camp “Healthy life” in Dagda

Nuo birželio 25 iki liepos 2 d. Dagdos mieste (Latvija) vyko vasaros jaunimo stovykla pagal projektą „Sveikas gyvenimas – pirmieji žingsniai ties laimingos ateities“ („Healthy life – first steps in creating happy future (Healthylife) kodas Nr. LLI-329).

Stovykloje dalyvavo 13-16 metų jaunimas iš rizikos grupės šeimų iš Latvijos ir Lietuvos.  Po 16 dalyvių iš kiekvienos šalies.

Savaitės bėgyje jauni žmonės nagrinėjo keturias pagrindines projekto temas: ekologija ir aplinkosauga, sveika mityba, sportas ir jos įtaka sveikatai, blogi įpročiai, priklausomybių nustatymas. Dalyviai darė maisto piramidės, kūrė meniu, ruošė subalansuotą maistą, aplankė virtualią parduotuvę. Buvo organizuoti užsiėmimai aplinkos formavimo centre, apsilankymas ekologiniame braškių ūkyje, mokomoji programa apie vaistažolių arbatas, ekskursijos į gražiausias Latgalos vietas. Į intensyvią sporto dieną buvo įtrauktos relės, komandos žaidimai, atsipalaidavimo praktikos. Dieną, skirtą blogiems įpročiams, vaikai sužinojo apie įvairų narkotikų ir psichotropinių medžiagų poveikį žmogaus organizmui, paskaičiavo, kiek pinigų vidutiniškai priklausomi žmonės išleidžia alkoholiam ir cigaretėms, peržiūrėjo ir aptarė vaizdo filmą, kuris demonstravo žmogaus, apsvaigusio nuo skirtingų narkotinių medžiagų, elgesį.

Taip pat turtinga stovyklos programa, kurią parengė partneriai iš Latvijos, įtraukė į save darbą grupėse, viktorinas. Be to ypatingas dėmesys buvo skirtas dalyvių asmeninių kompetencijų vystymuisi – gebėjimui bendrauti, priimti sprendimus, prisiimti atsakomybę, paskirstyti vaidmenis, dirbti komandoje ir t.t.

Su neįkainojamu žinių ir įgūdžių bagažu ir dėkingumo jausmu organizatoriams Visagino vaikai grįžo namo.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Jeleną Malyavko, jelena.malyavko@vkn.lt.

Informacija latvių kalba: https://www.dagda.lv/projekti/parrobezu-projekti/2014-2020/interreg-latvija-lietuva/veseliga-dzive-pirmie-soli-radit-laimigu-nakotni/starptautiska-jauniesu-vasaras-nometne-dagda.html

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino kūrybos namai. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Read more
20 June 2018

PARTNERIŲ SUSITIKIMAS DAGDOJE

Įgyvendinant projektą „Sveikas gyvenimas – pirmieji žingsniai ties laimingos ateities“ – „Healthy life – first steps in creating happy future“/„HEALTHYLIFE“, Visagino kūrybos namų delegacija 2018m. birželio 19 dieną lankėsi Dagdoje (Latvija).

Susitikimo tikslas – aptarti projekto veiklas, jų įgyvendinimo terminus. Susitikimo metu buvo pasikeista nuomonėmis apie jaunimo apklausos “Healthylife” eigą, planuojamos stovyklos organizavimą liepos mėnesį Dagdoje. Partneriai iš Dagdos supažindino su stovyklos programa, apgyvendinimo sąlygomis, edukacinėmis veiklomis. Grupės susitikimo metu buvo atkreiptas dėmesys į moksleivių saugumą stovyklos metu.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Eleną Malyavko, elena.malyavko@vkn.lt. 
Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu  ir www.europa.eu
Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino kūrybos namai. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu ir www.europa.eu.

Read more
25 April 2018

Kick-off meeting in Visaginas

2018 m. balandžio 25 d. Visagino kūrybos namuose pasirašyta sutartis tarp Latvijos ir Lietuvos šalių, dėlprojekto „Sveikas gyvenimas – pirmieji žingsniai laimingos ateities link“ („Healthy life – first steps in creating happy future (Healthylife) kodas Nr. LLI-1329).

Projekto bendras tikslas – pagerinti socialinės, sporto ir švietimo infrastruktūros prieinamumą ir efektyvumą, siekiant veiksmingai įgyvendinti naujas socialinės įtraukties priemones Dagdos ir Visagino regionuose. Projekto esmė, kad rizikos grupės jaunimo, neįgaliųjų socialinės problemos Visagine ir Dagdoje bus sprendžiamos, kuriant komfortišką infrastruktūrą ir ją efektyviai panaudojant.

Pagrindinė projekto idėja – propaguoti sveiką gyvenimo būdą vaikų ir jaunimo tarpe. Projektas „Sveikas gyvenimas“ yra skirtas Visagino miesto bei Dagdos krašto vaikams ir jaunuoliams. Projekto metu vaikai ir jaunuoliai įgys reikalingų žinių ir įgūdžių, kaip tausoti savo sveikatą. Taip pat Visagine, VKN atvirame jaunimo centre bus renovuotos patalpos, kur bus įrengta profesionali virtuvė, kurioje vaikai ir jaunuoliai mokysis gaminti sveiką maistą. Vyks stovyklos Dagdoje ir Visagine, kur jaunimas bendraus, įgis teorinių ir praktinių žinių bei įgūdžių, kurių dėka jie pagerins savo gyvenimo kokybę.

Latviją šiame projekte atstovauja – Dagdos savivaldybė, o mūsų savivaldybę atstovauja – Visagino kūrybos namai. Svečių iš Latvijos delegacija buvo šiltai priimta Kūrybos namuose. VKN direktorė Svetlana Šadčeneva pristatė visaginiečių darbo grupę, atsakingą už projekto vykdymą. Buvo padėkota svečiams iš Latvijos už jų aktyvumą ir iniciatyvumą. Dagdos meras Aivars Strulis padėkojo visaginiečiams ir pabrėžė, kad toks bendradarbiavimas tarp mūsų miestų išties produktyvus. Pasak jo, šis projektas yra abipusiai naudingas, tai galimybė dalintis gerąja patirtimi, siekiant sėkmingos vaikų ir jaunuolių socializacijos. Kūrybos namų konferencijos salėje įvyko iškilminga sutarties pasirašymo ceremonija. VKN direktorė Svetlana Šadčeneva ir Dagdos krašto meras Aivars Strulis apsikeitė ne tik pasirašytomis sutartimis, bet ir dovanomis bei suvenyrais.

Informacinis pranešimas latvių kalba: https://www.dagda.lv/projekti/parrobezu-projekti/2014-2020/interreg-latvija-lietuva/veseliga-dzive-pirmie-soli-radit-laimigu-nakotni/parakstits-partneribas-ligums.html

Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu ir www.europa.eu.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino kūrybos namai. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Read more
More articles
 • 13. March 2020
  Project "Healthy life" final conference

  Dagda parish, Latvia

 • 14. February 2020
  The second international sports game for at-risk youngsters and disabled youth in Dagda

  Dagda parish, Latvia

 • 06. December - 07 December 2019
  Culinary competition “Master chef for youngsters” in Visaginas

  Visaginas, Lithuania

 • 18. October 2019
  International sports game for at-risk youngsters and disabled youth in Dagda

  Dagda parish, Latvia

 • 10. September 2019
  Project implementation unit meeting in Visaginas

  Visaginas, Lithuania

 • 14. June - 23 June 2019
  Summer camp in Visaginas

  Visaginas, Lithuania

 • 31. May 2019
  Educational programm "Active living" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 29. May 2019
  Educational programm "Active living" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 29. May 2019
  Educational programm "Ecology" testing with Lithuanian participants

  Visaginas, Lithuania

 • 27. May 2019
  Educational programm "Active living" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 24. May 2019
  Educational programm "Active living" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 22. May 2019
  Educational programm "Active living" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 22. May 2019
  Educational program "Bad habits" pilot testing with Lithuanian participants

  Visaginas, Lithuania

 • 20. May 2019
  Educational programm "Active living" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 17. May 2019
  Educational programm "Active living" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 16. May 2019
  Educational programm "Healthy eating" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 16. May 2019
  Educational programm "Ecology" testing with Lithuanian participants

  Visaginas, Lithuania

 • 15. May 2019
  Educational program "Bad habits" pilot testing with Lithuanian participants

  Visaginas, Lithuania

 • 15. May 2019
  Educational programm "Active living" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 13. May 2019
  Educational programm "Active living" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 10. May 2019
  Educational programm "Active living" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 09. May 2019
  Educational programm "Ecology" testing with Lithuanian participants

  Visaginas, Lithuania

 • 08. May 2019
  Educational program "Bad habits" pilot testing with Lithuanian participants

  Visaginas, Lithuania

 • 08. May 2019
  Educational programm "Active living" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 06. May 2019
  Educational programm "Healthy eating" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 06. May 2019
  Educational programm "Active living" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 03. May 2019
  Educational programm "Active living" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 02. May 2019
  Educational program "Bad habits" pilot testing with Lithuanian participants

  Visaginas, Lithuania

 • 02. May 2019
  Educational programm "Ecology" testing with Lithuanian participants

  Visaginas, Lithuania

 • 30. April 2019
  Educational program "Bad habits" seminar "Fact about harmful habits"

  Visaginas, Lithuania

 • 29. April 2019
  Educational programm "Active living" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 29. April 2019
  Educational programm "Healthy eating" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 26. April 2019
  Educational programm "Active living" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 25. April 2019
  Educational program "Bad habits" pilot testing with Lithuanian participants

  Visaginas, Lithuania

 • 25. April 2019
  Educational programm "Healthy eating" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 24. April 2019
  Educational programm "Active living" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 19. April 2019
  Educational programm "Active living" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 18. April 2019
  Educational program "Bad habits" pilot testing with Lithuanian participants

  Visaginas, Lithuania

 • 18. April 2019
  Educational programm "Ecology" educational trip to Utena waste center

  Visaginas, Lithuania

 • 18. April 2019
  Educational programm "Healthy eating" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 17. April 2019
  Educational programm "Active living" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 15. April 2019
  Educational programm "Healthy eating" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 12. April 2019
  Educational programm "Active living" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 11. April 2019
  Educational program "Bad habits" pilot testing with Lithuanian participants

  Visaginas, Lithuania

 • 11. April 2019
  Educational programm "Ecology" testing with Lithuanian participants

  Visaginas, Lithuania

 • 08. April 2019
  Educational programm "Active living" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 08. April 2019
  Educational programm "Healthy eating" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 04. April 2019
  Educational programm "Healthy eating" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 03. April 2019
  Educational programm "Active living" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 01. April 2019
  Educational programm "Active living" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 01. April 2019
  Educational programm "Healthy eating" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 29. March 2019
  Educational programm "Active living" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 28. March 2019
  Educational programm "Healthy eating" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 28. March 2019
  Educational programm "Ecology" testing with Lithuanian participants

  Visaginas, Lithuania

 • 27. March 2019
  Educational programm "Active living" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 27. March 2019
  Educational program "Bad habits" pilot testing with Lithuanian participants

  Visaginas, Lithuania

 • 22. March 2019
  Educational programm "Active living" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 21. March 2019
  Educational programm "Healthy eating" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 21. March 2019
  Educational programm "Ecology" testing with Lithuanian participants

  Visaginas, Lithuania

 • 20. March 2019
  Educational program "Bad habits" pilot testing with Lithuanian participants

  Visaginas, Lithuania

 • 20. March 2019
  Educational programm "Active living" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 18. March 2019
  Educational programm "Healthy eating" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 18. March 2019
  Educational programm "Active living" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 15. March 2019
  Educational programm "Active living" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 14. March 2019
  Educational programm "Healthy eating" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 14. March 2019
  Educational programm "Ecology" testing with Lithuanian participants

  Visaginas, Lithuania

 • 13. March 2019
  Educational program "Bad habits" pilot testing with Lithuanian participants

  Visaginas, Lithuania

 • 13. March 2019
  Educational programm "Active living" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 08. March 2019
  Educational programm "Active living" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 08. March 2019
  Educational program "Bad habits" pilot testing with Lithuanian participants

  Visaginas, Lithuania

 • 07. March 2019
  Educational programm "Ecology" testing with Lithuanian participants

  Visaginas, Lithuania

 • 06. March 2019
  Educational programm "Active living" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 06. March 2019
  Educational programm "Active living" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 04. March 2019
  Educational programm "Active living" pilot testing in Lithuania

  Visaginas, Lithuania

 • 28. February 2019
  Educational programm "Ecology" testing with Lithuanian participants

  Visaginas, Lithuania

 • 27. February 2019
  Educational program "Bad habits" pilot testing with Lithuanian participants

  Visaginas, Lithuania

 • 20. February 2019
  Educational program "Bad habits" pilot testing with Lithuanian participants

  Visaginas, Lithuania

 • 18. February 2019
  Educational program "Bad habits" pilot testing with Lithuanian participants

  Visaginas, Lithuania

 • 12. February 2019
  3rd project implementation unit meeting in Visaginas

  Visaginas, Lithuania

 • During the project accessibility and efficiency of sport and education infrastructure was improved in boarder regions of Dagda and Visaginas and social inequalities were reduced by promoting healthy lifestyle among at-risk youth and disabled children. Four non-formal educational-training programs for 10-18 eyars old at-risk and disabled young people “Ecology”, “Bad habits”, “Healthy eating” and “Active living” were created by Visaginas educational center and Dagda municipality teachers based on conclusion of the research “Healthy life”. The results of research, which took place in Visaginas and Dagda with 158 respondents, showed that although most of the respondents understand the importance of healthy living and ecology, they are lacking the basic knowledge about rational and regular nutrition, about influence of physical activity on human health, about the effects of harmful habits.

  All programs were pilot tested during project implementation period, the participation in educational-training programs was very useful for at-risk and disabled children, it helped them to strengthening the physical, mental and social health, ensured the formation of environmental awareness, as one of the valuable components that contribute to cognitive and emotional development of the child. The participants not only got theoretical knowledge, but also participated in practical activities – they created various short movies about healthy living, bad habits, active lifestyle, designed posters “Ecology”, that were spread among Visaginas and Dagda schools, prepared menus and recipes of healthy food, which were used in summer camps and during competition “Master Chef”. It helped to eradicate illiteracy about healthy lifestyle and ecology, stimulated young people to start taking care of themselves and of the environment.

  The full versions of the programs can be found here:

  http://www.dagda.lv/projekti/parrobezu-projekti/2014-2020/interreg-latvija-lietuva/veseliga-dzive-pirmie-soli-radit-laimigu-nakotni/neformalas-izglitibas.html

  Projekto „Sveikas gyvenimas – pirmieji žingsniai kuriant laimingą ateitį” („Healthy life – first steps in creating happy future”) metu parengtos programos

  Visaginas educational center has repaired and fully equipped educational-training premises for youngsters where the new education-training programs of the project were implemented. New premises extended the abilities of the Visaginas educational center’ Youth center in providing services at-risk youngsters, because repaired educational premises planned in a modern way with furniture and all necessary equipment that allows to organize educational process more efficiently but most important comfortably for all groups of young people. The room is used for non-formal educational activities such as different lessons, educational workshops, meetings and discussions.

  Also, the old kitchen facilities were renovated and equipped for culinary workshop.  Several workstations equipped with induction stove, sink and other useful kitchen equipment and dishware were prepared to carry out educational activities ”Healthy eating” and to organize one of the most exciting events of the project “Master Chef for youngsters”.

   

  The premises are divided in several parts: culinary stations, technical premises and guest hall, what helps to organize all types of educational activities comfortably and safely.

   

  More information about infrastructure works that had been done can be found here:

  http://www.vkn.lt/index.php/projektai/tarptautiniai/90-interreg-v-a-latvia-lithuania-programme-2014-2020/sveikas-gyvenimas-pirmieji-zingsniai-ties-laimingos-ateities-healthy-life-first-steps-in-creating-happy-future-healthylife/539-buvo-pabaigtas-pirmas-projekto-etapas

  Sport infrastructure – stadium was reconstructed in Dagda municipality with specially adapted accesses for disabled people that helps to organize educational activities for youngsters, let disabled people exercise and do sports. Conditions are created for at-risk young people to spend free time not on the streets but in stadium working out. Two international Sports games were organized as a part of the project, where 93 young people from Lithuania and Latvia participated.. The improved social sport infrastructure will be used by residents of Dagda region, schools, sport organization, NGOs, guests from other regions, students. International Sports games organized by Dagda municipality’s will become the new tradition in the region and will be organized annually.

  http://www.dagda.lv/projekti/parrobezu-projekti/2014-2020/interreg-latvija-lietuva/veseliga-dzive-pirmie-soli-radit-laimigu-nakotni.html

  Last updated: 23.05.2024 15:28